46. BON DIA, SALUT! Programa universal de promoció d’hàbits saludables. 

Sessions: 1 sessió de 50 min a l'aula i 1 visita de 50 min opcional a diferents projectes de Càritas
Lloc: Aula del centre educatiu i, si escau, visita a un projecte
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

JOAN JUNOY, CATI ENRICH, PILAR JORDA, ASSUMPTA MONELL DELS UCA MENORCA. Metge, psicòlegs 

 

Descripció
El professorat aplica a l'aula el programa, que parteix d'un model de col·laboració entre la família i el centre, i té l'estructura pròpia de qualsevol programa (destinataris, sessions recomanades, metodologia, etc.)
A partir de diferents materials impresos, com són els quaderns diferenciats per a cada cicle educatiu amb una proposta d'activitats i dinàmiques participatives que s'han de fer a l'aula.
S'utilitzen diferents historietes amb personatges per facilitar la introducció de la temàtica i la identificació dels alumnes amb la situació.
Les activitats es basen en la construcció pròpia del coneixement, són obertes, faciliten la reflexió i el pensament crític i requereixen. Totes van acompanyades de texts informatius.
Finalment i molt important és l'avaluació del programa i la seva implementació, que faran els educadors.


Objectius
Evitar o retardar el consum de drogues.
- Contribuir al desenvolupament de les relacions interpersonals dels infants a partir del treball sobre les situacions de vida quotidiana.
- Treballar per a la formació d'hàbits, actituds i comportaments saludables en el marc de l'educació per a la salut.


Continguts
Conceptes: CONÈIXER
-La salut
- Alimentació saludable
- Autoestima
- Autonomia personal

- Temps lliure
- Presa de decisions
- Pressió de grup
- Tabac, alcohol

Procediments: - Habilitats per a la vida i habilitats socials.
Actituds: VALORS, és fomentarà la valoració de la salut i de l'opinió pròpia i l'actitud participativa i respeutosa amb l'opinió dels altres.

Metodologia
Abans: Es fomentarà:
La valoració de la salut i de l'opinió pròpia i l'actitud participativa i respectuosa amb l'opinió dels altres.

Durant:
Després: El professorat compte amb l'assessorament i el suport dels professionals del Servei Coordinador de Drogodependències i de la Direcció General de Salut Pública, que recomanen que l'aplicació del programa no sigui una intervenció puntual, sinó un primer pas dins el procés preventiu d'addiccions, i que hauria de treballar-se progressivament amb altres programes adients i durant tota l'etapa educativa del jovent.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Pissarra o paperògraf per recollir les aportacions de l'alumnat participant
 Ordinador, canó i pantalla
  
Triptic 


Observacions

Especificar dins la sol·licitud, avaluacions, el gènere dels alumnes.

El professorat compte amb l'assessorament i el suport dels professionals del Servei Coordinador de Drogodependències i de la Direcció General de Salut Pública, que recomanen que l'aplicació del programa no sigui una intervenció puntual, sinó un primer pas dins el procés preventiu d'addiccions, i que hauria de treballar-se progressivament amb altres programes adients i durant tota l'etapa educativa del jovent.
-4 o 5 sessions de 50 minuts.
Preferentment en dies alterns o amb una separació màxima d’una setmana entre sessió i sessió.
-Es pot realitzar dins l'aula.
-Alumnat d'educació infantil de 2n cicle i per tots els nivells d'educació primària.

-PLA D'ADDICCIONS I DROGODEPENDÈNCIES DE LES ILLES BALEARS (PADIB)
971176665
pladrogues@dgsanita.caib.es


(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.