164. VIVIM AMB ENERGIA! 

Sessions: 1 sessió d'1 hora
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Xabi Camps Orfila  

 

Descripció
L'activitat farà veure fins a quin punt l'energia està present a la nostra activitat diària, i explorarà les diferents fonts d'energia renovable i no renovable.

Objectius
Comprendre què és l'energia i la seva incidència en la nostra vida, conèixer els diferents tipus d'energia, diferenciar energies renovables i no renovables, i identificar diverses formes d'aprofitament de les energies renovables.

Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant: Es treballarà per grups per identificar alguns dels usos que fem de l'energia a la nostra vida, els diferents tipus d'energia i les seves principals implicacions, així com diverses formes possibles per aprofitar les energies renovables. Es posaran en comú les notes de cada grup, i es comentaran i completaran en la mesura que sigui necessari per obtenir una visió global.
Després:

RecursosObservacions