163. EL CONSUM D'ENERGIA POSAT EN CONTEXT 

Sessions: 1 sessió de 55 min
Lloc: Aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

Xabi Camps Orfila  

 

Descripció
L'activitat pretén oferir un marc de coneixements i suscitar reflexions que ajudin a l'alumnat a comprendre la problemàtica envers l'energia des d'una visió àmplia.Objectius
Entendre què és l'energia i el paper que juga a la societat, conèixer el pes de les principals formes d'energia a nivell mundial i insular, diferenciar entre fonts d'energia i vectors energètics, comprendre diversos conceptes relacionats amb els recursos energètics i la seva explotació, i reflexionar sobre les alternatives energètiques i el necessari canvi de model.

Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant: S'exposaran conceptes i dades mitjançant una presentació de diapositives, i s'obriran breus reflexions a nivell de grup classe en base a preguntes obertes, que contrastaran els seus coneixements previs i les seves impressions i inquietuds sobre el tema.
Després:

RecursosObservacions