162. SOSTENIBILITAT I DEPENDÈNCIA ENERGÈTICA: LES CADENES DE PRODUCCIÓ 

Sessions: 1 sessió de 55 min.
Lloc: aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Xabi Camps Orfila  

 

Descripció
En aquesta activitat s'analitzarà la cadena de producció de diferents productes en un sistema industrial i globalitzat, procurant pensar el màxim de fases i fluxes energètics i de materials que poden ser necessaris fins que el producte arriba a l'usuari final.

Objectius
Comprendre l'enorme dependència energètica i de materials del sistema de producció industrial i globalitzat, així com els impactes que se'n deriven i la importància d'assolir un model sostenible. Entendre el concepte de resiliència.

Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant: A partir d'un anàlisi per grups de la cadena de producció de diversos productes en el marc d'un sistema industrial globalitzat, es reflexionarà conjuntament sobre la dependència energètica i d'altres recursos, les febleses que implica en un context d'energia fòssil minvant, els impactes ambientals, i les possibles vies per assolir un sistema més resilient i que tendeixi a la sostenibilitat.
Després:

RecursosObservacions