148. CONSTRUCCIÓ D'UN MAPA FOREST AMBIENTAL 

Sessions: 1 SESSIÓ = 1 TALLER
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
1r batxillerat
2n batxillerat
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

Xarxa Forestal - Conselleria de Medi Ambient i Territori  

 

Descripció
Encara que, no siguem massa conscients, cada dia els boscos i el medi ambient són noticia. Construirem un mapa-temàtic amb la informació que ens arriba dels diferents mitjans de comunicació o bé amb les imatges de les sortides ambientals que realitzarem al llarg del curs. Anirem ordenant-les per temàtiques i les situarem sobre el mapa. A posteriori analitzarem els resultats i reflexionarem amb grup.


Objectius
Donar a conèixer els diferents valors ambientals i problemàtiques dels boscos, especialment de la nostra illa i també de les Illes Balears.

Continguts
Conceptes: Es tractaran conceptes generals sobre els ecosistemes forestals i els seus desequilibris.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: S’enviarà un mapa mut al centre perquè els participants vagin omplint amb informació ambiental i forestal durant el curs. Deu dies abans de la xerrada, el professor/a farà una foto al mapa i l’enviarà a Xarxa Forestal. El dia de la visita de Xarxa Forestal es posarà en valor la informació recollida i es contextualitzarà.

Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Projector i pantalla.
DOCUMENTATACIÓ 


Observacions

S’ha de fer una recollida prèvia d’informació per part dels participants a l’activitat.