145. LA PRESENTACIÓ DEL TDR, EINES COMUNICATIVES PER A UNA EXPOSICIÓ ORAL EFECTIVA 

Sessions: 1 SESSIÓ DE 2 HORES
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r batxillerat
2n batxillerat
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

Ariadna Ferrer i Anglada LA PRESENTACIÓ DEL TdR

 

Descripció
El moment de presentar un treball davant d’un tribunal (algú, sovint desconegut, que t’avalua) pot ser extremadament angoixant per a la majoria d’alumnes. Els nervis i la por de no sortir-se’n (m’entrebancaré, em moriré de vergonya, no em sabré explicar, em faran preguntes que no sabré respondre...) són obstacles que poden arribar a paralitzar-los, fins i tot a aquells que han fet treballs escrits excel·lents. Aquesta formació vol ajudar els i les alumnes de batxillerat que treballen en el Treball de Recerca (els TdR) a superar la pressió i a concentrar-se en el seu missatge, a ocupar-se de les dificultats –en lloc de preocupar-se per elles–, a preparar presentacions digitals comunicativament eficaces i a aprendre tècniques que els permetin millorar la seva capacitat expositiva, la qual cosa és fonamental per a la seva vida, no només d’estudiants, sinó també de futurs professionals. Perquè, de la mateixa manera que podem aprendre a organitzar un treball escrit i a omplir-lo de contingut, podem aprendre a defensar aquest mateix treball de forma oral. Tècnica i pràctica, aquest és el secret.


Objectius
Adquirir consciència de com fer que una presentació oral sigui efectiva, és a dir, que assoleixi els objectius: explicar la feina feta de forma clara i ordenada, captant l’atenció del públic i mostrant domini del tema tractat.Disminuir la tensió de l’alumnat davant la perspectiva d’haver d’enfrontar-se al tribunal i augmentar l'atenció d’aquest mateix alumnat a tots els detalls que faran que la presentació sigui un reflex fidel de la feina feta.

Continguts
Conceptes: El taller està pensat per combinar teoria (exposició de la formadora) i píndoles pràctiques (exercicis) vinculades a tots els conceptes teòrics, de manera que s’afavoreix el feedback entre els participants i la tallerista, i es treballa des d’aquest intercanvi.
Procediments: Es tracten temes com:
•La comunicació eficaç aplicada a l’oralitat.
•Com parlar per arribar al públic, captar la seva atenció i despertar el seu interès.
•La importància de la comunicació no verbal.
•L’organització del discurs.
•La capacitat de síntesi.
•Els materials de suport d’una exposició oral.
•El control dels nervis.

Actituds: Tècniques de relaxació.

Metodologia
Abans: La formadora intentarà reunir el màxim d'informació del grup abans del taller, mantenint contacte amb el professorat, de manera que es pugui adaptar la sessió presencial a les necessitats específiques de cada grup. A més, es prepararà un qüestionari per a l'alumnat i un altre per al professorat, a respondre abans de les sessions, que servirà per ampliar aquest coneixement i per tenir un punt de partida real i específic de cada grup abans de les sessions presencials.
Durant: El taller està compost d'una part teòrica i d'una part pràctica, que s'alternen al llarg de les sessions. L'objectiu és exposar conceptes i fer activitats (una part vivencial) que permetin interioritzar aquests conceptes.
Després: Si la formació genera dubtes o noves preguntes que no queden cobertes amb les sessions presencials, la formadora estarà a disposició del professorat per a consultes.

RecursosObservacions

Tots els i els alumnes que assisteixin a aquesta acció educativa han treballat, ja, els seus TdR i tenen, per tant, el material necessari per pensar en la presentació oral.
La preparació prèvia la fan com a part del currículum, el taller només cerca aportar eines que els ajudin a arrodonir tot el que ja han fet quan arriba el moment d'exposar la feina davant del tribunal.
Quant a les activitats de continuació, es poden valorar si el centre les sol·licita.
La formadora té disponibilitat per fer les sessions i adaptacions que facin falta.

Ariadna Ferrer i Anglada.
ariadnaferreranglada@gmail.com
659795722