34. CREANT EL MEU BENESTAR EMOCIONAL 

Sessions: Cada sessió de 2 hores
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Beatriz Alegre Pérez   

 

Descripció
L'adolescència és una etapa de gran importància, durant la qual es produeixen innombrables canvis que afecten les esferes física, cognitiva, emocional i conductual i que en moltes ocasions generen un gran malestar emocional i patiment. L'educació emocional pot pal·liar aquests efectes indesitjables en els adolescents, i no només això, sinó que a més a més podran obtenir nombrosos beneficis; una adequada autoestima, més resiliència, autocontrol i domini de les emocions, millor autoconeixement i maduresa personal, capacitat per resoldre conflictes, més tolerància a la frustració i sobretot aconseguiran assolir l'equilibri emocional necessari per viure una vida més estable, feliç i productiva. Es tracta d'aconseguir que prenguin consciència de les seves emocions i aprendre a regular-les a través de tècniques com el mindfulness per poder connectar-se amb ells mateixos i establir relacions personals sanes i assertives.


Objectius
1. Potenciar el benestar emocional dels adolescents mitjançant la promoció de característiques positives i el desenvolupament de les fortaleses personals, que possibilitin el canvi i el floriment personal, de manera que aconsegueixin viure de manera més plena, feliç i compromesa.
2. Contribuir al desenvolupament, enfortiment i consolidació de la intel·ligència emocional mitjançant l'autoconeixement, la identificació de les emocions pròpies i de les altres persones, l'autoregulació, automotivació i establiment de relacions personals positives.
3. Aprendre a utilitzar eines que permeten la gestió de les emocions, com ara la identificació i desactivació dels pensaments negatius.
4. Aprendre a utilitzar recursos positius que afavoreixen el desenvolupament personal i social i proporcionen majors nivells de benestar subjectiu, com les emocions i accions positives, l'autocompassió, l'amabilitat cap als altres éssers vius, el compromís i el sentit de la vida.


Continguts
Conceptes: El benestar emocional. Intel·ligència emocional. Les fortaleses personals i les eines per a la gestió emocional. Controlar els pensaments mitjançant tècniques de relaxació. Amabilitat, gratitud i compromís. Resiliència. Estratègies per augmentar la resiliència. Optimisme intel·ligent. Autocompassió. Autoestima sana vs autoestima insana.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: La metodologia serà abans que res vivencial i experiencial. En aquest sentit es proposa la utilització d’un diari emocional, ja que a més d'aportar nombrosos beneficis a nivell cognitiu i emocional,
és l'eina idònia per registrar els canvis i els aprenentatges que es van produint.
Participativa: es duran a terme exercicis pràctics, anàlisis i debats, projecció de vídeos,
lectura de contes, jocs, activitats d’expressió corporal i musicoteràpia, etc.
Reflexiva i individualitzada: activitats de treball individual per afavorir la consciència de l'aquí
i ara.
Grupal: algunes activitats es duran a terme en grups petits i altres en grups grans.
També s'utilitzaran de manera controlada tècniques d'ensenyament-aprenentatge formals de tipus
expositiu, i tècniques informals com la pluja d’idees, debats dirigits, preguntes obertes,
resums grupals, preguntes indirectes, devolució de la informació, rondes de participació,
etc.
Es prestarà especial atenció a les emocions emergents en el context de la sessió, que s’afrontaran de manera específica i singularitzada, estant presents i conscients en cada moment.
La programació serà oberta i flexible, i es realitzaran els canvis oportuns en funció de l’evolució i característiques del grup, criteris tècnics, necessitats detectades i desenvolupament de les
sessions.
En cas que el taller es desenvolupi amb altres col·lectius, es mantindran els mateixos
fonaments teòrics, bases metodològiques i continguts, realitzant les adaptacions que es
considerin necessàries, segons les circumstàncies concretes del col·lectiu, l'edat i la maduresa del
grup i les necessitats detectades.

Durant: Es prestarà especial atenció a les emocions emergents en el context de la sessió, que s'afrontaran de manera específica i singularitzada, estant presents i conscients en cada
moment.
La programació serà oberta i flexible, i es realitzaran els canvis oportuns en funció de l'evolució i característiques del grup, criteris tècnics, necessitats detectades i desenvolupament de les
sessions.

Després: En cas que el taller es desenvolupi amb altres col·lectius, es mantindran els mateixos
fonaments teòrics, bases metodològiques i continguts, realitzant les adaptacions que es
considerin necessàries, segons les circumstàncies concretes del col·lectiu, l'edat i la maduresa del
grup i les necessitats detectades.

Un cop acabada la sessió es posarà en comú l'adequació del taller i els coneixements adquirits i es proporcionarà material perquè el professorat pugui continuar treballant la temàtica durant el curs.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Projector o canó, pantalla
Documentació didàcticaPortàtil


Observacions

Un cop acabada la sessió es posarà en comú l'adequació del taller i els coneixements adquirits i es proporcionarà material perquè el professorat pugui continuar treballant la temàtica durant el curs.
Es respecta el nombre d'alumnat. Si el grup és molt nombrós, es pot dividir en dos.