218. MÚSICA I CULTURA POPULAR 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat
Batxillerat artístic

Responsable/s

Joan Carles Villalonga i Sintes  

 

Descripció
Aquest taller pretén acostar el concepte de cultura popular a l’alumnat, entendre els mecanismes de difusió de la cultura en general i de la música en particular, i com aquests han anat canviant al llarg dels temps, cosa que ha influït en com són concebudes les diferents manifestacions culturals i musicals. Alhora, es fa un repàs històric que abasta les característiques de la música menorquina des del segle XVI ençà.

Objectius
• Donar a conèixer la música popular i tradicional menorquina.
• Posar a l’abast eines per entendre els mecanismes de transmissió cultural al llarg de la història.
• Posar en valor la importància de conèixer les arrels culturals, especialment menorquines, però també de tots els pobles del món, contraposades al mercantilisme del consum musical.
• Posar en valor la multiculturalitat existent en la cultura popular, tant porosa a les influències en les diferents èpoques.


Continguts
Conceptes: En el taller debatem i compartim els coneixements que tenim i com entenem la música popular i la tradicional en general. Estudiam i reflexionam sobre els mecanismes de difusió de la música al llarg de la història, i ho especificam al cas menorquí. Observam el canvi de paradigma de música culta vs. música popular en l’actual proliferació de músiques i la seva comercialització. Seguim amb el repàs històric i cronològic de la música tradicional: la tradició romancística, les cançons de
treball, el cançoner tradicional, les gloses, la irrupció de les jotes i els fandangos peninsulars, la música obrera, la tradició havanerística i marinera.
Defensam el valor del coneixement d’aquest llegat menorquí, però també de tot llegat cultural que ens aporta la música tradicional amb tot el que comporta de contacte amb el món que l’envolta, sigui del territori que sigui. Procuram que es tengui una actitud participativa de l’alumnat per fer-los
còmplices.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: El taller està preparat per treballar-se durant la mateixa sessió, sense necessitat de fer una feina
prèvia o posterior.

Durant: Durant la sessió es comença interpel·lant l’alumnat sobre dues qüestions bàsiques: què entenen per cultura popular i quins exemples coneixen de cançons populars i tradicionals menorquines.
Intentam que hi hagi el màxim d’interacció amb l’alumnat perquè se sentin interpel·lats amb els
elements que se’ls proposa. Posteriorment feim un recorregut històric per les diferents
manifestacions musicals de les quals tenim constància des del segle XVI fins als nostres dies. A
l’aula cantam (i feim cantar) i escoltam diferents exemples del que explicam. També posam en
valor la necessitat d’adaptar a la modernitat i als nous mecanismes de difusió la música tradicional
i popular: en posam exemples.

Després: Així, combinam el mètode inductiu a partir de les preguntes i les reflexions que apareixen a l’aula a
partir dels coneixements que tenen, la mostra cantada en directe a classe, les explicacions del
context i l’escolta de diferents músiques.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Ordinador (amb altaveus) 
Altaveu (és l’alternativa per si no hi ha ordinador amb altaveu a l’aula on s’imparteix el taller) 
Pissarra 


Observacions

Es pot fer al llarg de l’any
.