31. DIVERSITAT A L'AULA: INCLUSIÓ D'ALUMNES AMB DISCAPACITAT 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Lucas Palomo Sagalés / Més Acció  

 

Descripció
Avui en dia l'atenció a la diversitat és una condició essencial per a una educació de qualitat. A més a més, el fet de prestar-la és una acció acompanyada en valors, empatia i qualitat humana. Potser representa el principal repte que enfronten les escoles i docents, perquè la causa demana uns canvis respecte a la concepció, l'actitud i la pràctica pedagògica.
El taller tracta d'explicar als alumnes de les classes de primària el concepte d'inclusió social.
En primer lloc, els demanam què en saben i presentam el significat de l'acció educativa. Després, compartim amb ells/es els punts de vista i experiències viscudes.
Així, respondrem conjuntament a un seguit de preguntes. Tot això, a través d'una xerrada i fent ús d'una pantalla per complementar la presentació.
A continuació, relacionam la inclusió amb la discapacitat i els lliuram unes fitxes per conèixer el seu grau d'enteniment, percepció i relació amb la discapacitat.
Finalment, feim una posada en comú.
Perquè l'experiència sigui més completa i profitosa, intentam presentar el taller juntament amb una persona amb discapacitat o esportista adaptat de l'illa. D'aquesta manera, coneixeran la seva vivència en la societat o bé en l'àmbit esportiu.
Respecte a la part pràctica, en acabar a la classe, es desenvolupa una activitat motriu i sensorial al pati o gimnàs de l'escola perquè puguin experimentar unes sensacions similars al cas de tenir una discapacitat física, per exemple la visual.
D’aquesta manera els participants hauran de recórrer per parelles un circuit amb obstacles. Un d'ells portarà els ulls tapats i l'altre el guiarà amb la veu o tacte fins a arribar al punt d'arribada.
A banda del taller, després de fer-lo s’estudiaria la possibilitat de convidar més endavant la classe a participar en una jornada inclusiva i esportiva entre els alumnes de l'escola i els de la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca.


Objectius
• Introduir el concepte d'inclusió social i reflexionar sobre les seves implicacions en la pràctica educativa.
• Brindar elements per detectar les necessitats i la determinació dels suports quan sigui
necessari.
• Comprendre la pertinència de desenvolupar pràctiques inclusives i que reconeguin que la
diversitat és present a l'aula i la societat en general.
• Enriquir-se conjuntament durant el procés i la convivència amb la discapacitat.
• Comprendre la naturalesa de les diferències individuals.
• Mostrar-los les diferents discapacitats i empatitzar-hi.
• Proposar als alumnes una pràctica motriu o sensorial entre ells perquè puguin aproximar-se a
vivenciar les sensacions sobre una o més discapacitats.
• Projectar en la societat una imatge de convivència saludable i integradora per acceptar les
diferències de cadascú segons les capacitats i maneres de fer entre totes les persones.
• Convidar les classes a participar en una jornada esportiva i inclusiva cada trimestre o curs
escolar amb altres que pertanyen a la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca.


Continguts
Conceptes: Cada activitat del taller comprendrà els elements següents:
• Preàmbul als participants sobre el tema que s'abordarà i els exercicis que es realitzaran per
aconseguir el propòsit de l'activitat.
• Especificar quin és l’objectiu que es persegueix desenvolupant les activitats que comprenen la sessió.
Conceptes:
• Activitats de sensibilització sobre discapacitat per a les escoles:
Aquestes activitats ofereixen als alumnes l'oportunitat d'experimentar en la seva pròpia pell els
problemes amb els quals es troben les persones amb discapacitat física en el dia a dia, amb
l'objectiu que prenguin consciència de les barreres que la nostra societat posa a aquest sector de
la població per desenvolupar-se en igualtat d'oportunitats en tots els àmbits socials (educatiu,
laboral…) i per sensibilitzar-los i formar-los en el respecte a la diversitat.
• Instrument d'autoavaluació i de qualitat educativa:
Entregar una impressió a cada alumne per saber quina és la seva realitat abans i després de
practicar el taller d'inclusió amb alumnes amb discapacitat.
• Activitat pràctica per vivenciar una experiència aproximada sobre alguna discapacitat:
Activitat motriu i sensorial al pati o gimnàs de l'escola.
Batxillerat artístic

Procediments: Dialogar sobre els següents plantejaments:
• Què significa la inclusió educativa?
• Per què surgeix la inclusió educativa?
• Quines implicacions té la inclusió educativa a l'escola i a l'aula?
• Quines avantatges/desventatges s'identifiquen en la inclusió educativa?
• Quines diferències existeixen entre segregació, integració i inclusió?
• Quins són els elements de la inclusió educativa?
• Què aporta la divesitat als alumnes del grup en el procès d'ensenyament i aprenentatge?
• A què ens referim amb "barreres per a l'aprenentatge i la participació"?
• Per què cal donar atenció als alumnes amb discapacitat?

Actituds:

Metodologia
Abans: Revisar el taller i els materials de suport. Analitzar cada una de les activitats per organitzar-ne l'estructura, intenció i finalitat.
• Considerar que el més important del taller és arribar al significat i sentit de la inclusió educativa, més que realitzar les activitats com a tals i complir amb certs protocols preestablerts.
• Compartir l'opinió entre els alumnes prèviament a comprendre el concepte amb amplitud.

Durant: Expressar-se en els espais de discussió i anàlisi per a la pràctica de les activitats.
• Col·laborar de manera activa i respectuosa durant el desenvolupament de les activitats per generar el compliment dels propòsits del taller.
• Compartir dubtes i inquietuds per afavorir la comprensió dels continguts del taller.
• Mostrar-los alguns exemples pràctics sobre inclusió educativa.
• Consultar altres fonts d'informació complementàries al material proporcionat per enfortir els
aprenentatges (material imprès, videogràfic, documents electrónics...).
• Vivenciar la part pràctica (motriu i sensorial) per consolidar els coneixements teòrics.

Després: Avaluar el taller de forma individual i col·lectivament amb el grup de la classe.
Convidar-los a participar en una possible jornada inclusiva i esportiva.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Presentació, vídeo 
Qüestionaris, díptics/tríptics i altres publicacions 
Ordinador 
Projector - canó 
Material esportiu 


Observacions

L'escola podrà sol·licitar una pràctica inclusiva determinada, en funció de si hi ha un interès per tractar alguna discapacitat concreta entre els alumnes de la classe.
La jornada inclusiva i esportiva amb els alumnes o participants de la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca està pendent de confirmar-se més endavant, així com que la persona voluntària vengui a compartir-hi la seva vivència.

El taller es podrà demanar a partir de l'octubre.
No hi ha un nombre màxim de sessions.
Si la mateixa classe sol·licita desenvolupar un taller sobre una altra discapacitat s'enfocarà des d'una altra perspectiva, tenint en compte que s'han familiaritzat amb el concepte.