100. ELS BENEFICIS DEL MOVIMENT A L'EDUCACIÓ FORMAL 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
Batxillerat artístic

Responsable/s

Alba Estudi de Dansa  

 

Descripció
El treball que realitzarem es basa principalment en els coneixements bàsics de la dansa pel que fa a moviment, expressió, consciència i postura corporal, emprant com a base física el Mètode Pilates i el Gyrotonic per obtenir un control global del nostre cos i introduint la dansa contemporània com a via d’expressió i d’iniciació a la dansa.
No obstant això, és recomanable aplicar els conceptes que adquirirem durant el taller i les activitats proposades per als nostres hàbits saludables de cada dia i millorar així la nostra qualitat de vida.

Professores:
Alba Sintes Calafat i Laura E. Sánchez - directora i ambdues professores de dansa respectivament a Alba Estudi de Dansa.


Objectius
El benefici del moviment en l’educació formal és crear una consciència corporal i postural als alumnes, amb l’objectiu principal de donar a conèixer els beneficis de la pràctica de la dansa. A més, tenim la visió de crear cultura de la dansa dins de l’àmbit formal, així com de proporcionar als alumnes i/o professors i professores una eina útil i eficaç per poder detectar i ajudar amb suficient temps en tots els problemes que es poden trobar davant d’una mala postura, lesió, un mal hàbit o una mala pràctica.
Com a objectius específics que volem que els alumnes assoleixin tenim els següents:

OE.1 Adquirir consciència corporal.
OE.2 Adoptar la postura correcta i assolir hàbits posturals saludables.
OE.3 Adquirir tècniques per prevenir molèsties i/o futures lesions.
OE.4 Millorar la capacitat de concentració a través d’exercicis de moviment, estiraments i dansa.
OE.5 Adquirir presència escènica i menys por i vergonya davant el públic.
OE.6 Treballar en equip i adoptar valors de solidaritat, germanor, generositat i valoració positiva cap als companys i companyes.
OE.7 Integrar-se socialment dins de les aules i promoure llaços ferms i saludables entre l’alumnat.


Continguts
Conceptes: Conceptes: Els continguts als quals volem arribar a través del nostre projecte són, a part d’iniciar els alumnes i les alumnes en el moviment i la dansa contemporània com a motor expressiu i de consciència del cos, conceptes bàsics d’anatomia i biomecànica del moviment. Volem que s’aprenguin els següents conceptes com a resultats genèrics dels continguts del projecte:
Equilibri
Alineació corporal
Centre
Estiraments
Enfortir
Relaxació
Control
Respiració
Moviment
Cos i ment


Procediments: A aquests conceptes hi arribarem a través de la pràctica de diferents exercicis per poder treballar el cos a través del moviment, la dansa, el pilates i el Gyrotonic. Seran exercicis introductoris d’expressió corporal, d’estiraments, de postura i de moviments que seran fàcilment introduïbles dins de la rutina i la vida de l’alumnat al qual va dirigit el projecte.

Actituds: Els beneficis del moviment en l’educació formal es volen realitzar a través d’aconseguir uns resultats específics de les activitats proposades:

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Adquirir consciència corporal
Adoptar la postura correcta i assolir hàbits posturals saludables
Adquirir tècniques per prevenir molèsties i/o futures lesions
Millorar la capacitat de concentració a través d’exercicis de moviment, estiraments i dansa
Adquirir presència escènica i menys por i vergonya davant el públic
Treballar en equip i adoptar valors de solidaritat, germanor, generositat i valoració positiva cap als companys i companyes
Integrar-se socialment dins de les aules i promoure llaços ferms i saludables entre l’alumnat

ACTIVITATS REALITZADES
Introducció als moviments del cos i a les diferents formes d’emprar-lo, amb dinàmiques, nivells, textures, elements i colors
Observar les postures i els diferents vicis corporals a través de la pràctica de bons hàbits i la contemplació del propi cos i dels nostres companys i companyes
Introduir l’anatomia general al coneixement i identificar dolències o molèsties i aprendre les possibles cures
Fer exercicis de dansa contemporània bàsics i fer estiraments seguint una música i unes pautes de respiració
Realitzar activitats individuals d’interpretació i de moviment, controlant la respiració i projectant-nos cap al públic a partir del control i seguretat corporal
Plantejament de frases coreogràfiques en equip i de moviments coordinats en el que tothom té el mateix valor i igualtat
Mesclar els alumnes i les alumnes sense distincions ni diferències en les activitats de moviment i dancístiques

RESULTATS ESPERATS
Millorar la gestió dels moviments i de l’energia emprada per fer cada acció corporal
Corregir les postures i els vicis i adoptar uns bons hàbits posturals. Incloure dins de la seva rutina d’estudi exercicis de moviment per millorar hàbits posturals
Conèixer millor l’anatomia corporal i poder gestionar de manera més intel·ligent possibles lesions o afeccions físiques
Centrar-nos en “l’aquí i ara”, connectar amb el nostre jo interior, aprofundir en les nostres habilitats físiques i en el nostre benestar. Desenvolupar tècniques de relaxació i control mental per superar qualsevol por, davant situacions d’estrès, com exàmens i actuacions davant públic
Millorar l’autoestima i el valor de cada alumne i alumna, creant una projecció positiva tant interpretativa com personal cap al públic
Poder realitzar moviments en equip i creure en un mateix i en els altres, fomentant la igualtat i la gestió de l’energia grupal
Crear noves amistats i nous vincles emocionals, fomentant la bona energia grupal


Metodologia
Abans: El treball que realitzarem es basa principalment en els coneixements bàsics de la dansa en l'àmbit del moviment, expressió, consciència i postura corporal.
Durant: Emprant com a base física el mètode pilates i el Gyrotonic per obtenir un control global del nostre cos i introduint la dansa contemporània com a via d’expressió i d’iniciació a la dansa.
No és necessari realitzar activitats prèvies abans del taller.

Després: No obstant això, és recomanable aplicar els conceptes que adquirirem durant el taller i les activitats proposades per als nostres hàbits saludables de cada dia i millorar així la nostra qualitat de vida.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Equip de so 


Observacions

Ens agradaria afegir el que és la dansa per a aquells que no sàpiguen què és.
S’entén la dansa com una forma d’expressió i de comunicació artística, la qual té un gran valor educatiu generalment desconegut a les aules. Aquest valor educatiu es basa, entre d’altres, en els efectes beneficiosos que té per a l’alumnat, així com en l’observació dels seus moviments naturals i espontanis i en l’ús del cos com a instrument d’interrelació entre el món interior propi i l’exterior. La mobilitat que s’adquireix amb aquesta activitat, a més, serveix per a millorar la vida quotidiana (Cañal i Cañal, 2001).
La dansa representa la màxima expressió de l’elegància, l’equilibri, el control muscular, el ritme i la velocitat. La dansa és un art consistent a expressar-se mitjançant desplaçaments i moviments del cos i es fa servir bé com una forma d’expressió, bé com a interacció social o bé per estar present en actes espirituals o en altres tipus d’actuacions artístiques.
La dansa, idò, és un art, i no un esport, perquè no es regeix per cap tipus de competició, sinó que es regeix per altres valors més lligats amb la superació i la millora d’un mateix respecte al camí que tria viure.
És sabut que l’ésser humà va aprendre a ballar abans que a parlar, i que la dansa, juntament amb el teatre i la música, és una de les tres arts escèniques que existeixen des de l’antiguitat. És un moviment molt especial, ja que requereix cinc elements fonamentals, els quals s’interrelacionen per transmetre un missatge artístic:
a. Ritme
b. Expressió corporal
c. Moviment
d. Espai
e. Color
La dansa és regeix per la consciència que té un mateix o una mateixa del seu cos. L’essència de la consciència corporal és escoltar el propi cos, i quan realment l’escoltam podem sentir que augmenta el nostre control i això fa que el nostre sentit de percepció també augmenti. Desenvolupar la capacitat d’escoltar-nos a nosaltres mateixos, ser capaços de moure’ns de manera conscient i no a través de la força, interioritzar els moviments (fer-los nostres) i cercar la qualitat i no la quantitat és el més important per poder evitar futures lesions.
Un millor moviment ens porta a un menor desgast, i escoltar-nos ens permet saber quan un moviment pot ser dolent per al nostre cos abans de fer-nos mal. La consciència corporal ens ajuda a aprendre com moure’ns, a entendre, percebre i sentir el que feim en cada moment, per què movem el cos, com i per quin motiu. Ens ajuda també a incorporar la nostra respiració en cada un dels moviments que el nostre cos faci, ja que la respiració és essencial no sols per produir els moviments, sinó també per regular les nostres emocions. El control de la respiració mitjançant la consciència del nostre cos ens ajudarà a concentrar-nos i posar al mateix nivell el cos i la ment per funcionar com un “tot”, propiciant un equilibri i un benestar.
Quan ens movem amb consciència ho feim sense forçar els moviments, no empenyem, no estiram, cercam la qualitat d’un moviment natural que comença des de dins i que està imprès dins la nostra fisiologia, sentim les parts del nostre cos i aprenem a saber com es relacionen i a diferenciar les accions sanes de les que no ho son. El moviment conscient ens ajuda a reduir el dolor; quan millor ens movem, menys ens desgastam. Si quan ens movem apareix alguna petita incomoditat i en som conscients, si la podem percebre en el mateix moment, la podem ajustar i modificar i no esperar que es converteixi en un mal o un malestar.
Quant als beneficis físics, la dansa pot exercir una funció compensatòria davant del sedentarisme general de l’estil de vida actual (Vicente, Ureña, Gómez i Carrillo, 2010). S’afegeix el perfeccionament del sentit cinestèsic, així com una major consciència i seguretat del propi cos, una major capacitat de resposta immediata i automàtica en els moviments, un control de l’energia, una millora del sentit rítmic, una major elasticitat i capacitat muscular i més resistència i vigor físic, entre d’altres (Cañal i Cañal, 2001).
La dansa també aporta musicalitat i fomenta la creativitat, així com humanitza i genera una major apreciació i participació activa en l’art i en la cultura universal, mitjançant la qual es creen nous públics, es millora el treball en equip i la interacció social i s’aguditzen el sentits i diversos processos cognitius, com ara la memòria, l’educació emocional, l’atenció i la concentració, de manera que es redueix l’ansietat (Köckenberger, 2003).
Independentment de la tècnica o tècniques que s’utilitzen, la dansa en general contribueix al funcionament orgànic i funcional i a les bases del desenvolupament integral dels fillets i filletes, en millora la condició física i desenvolupa la seva capacitat anatomicaofuncional (Cañal i Cañal, 2001). Cal afegir, finalment, que la dansa millora la salut postural, ja que promou una bona actitud corporal (Menéndez i Moreno, 2011).
Cal dir que la dansa, a part de millorar diverses capacitats físiques, com la flexibilitat, l’equilibri i el vigor corporal, també desenvolupa altres aspectes cognitius, com ara l’atenció, la concentració, la memòria visual i auditiva, la coordinació, la rapidesa de reacció i la capacitat rítmica (Martín, 2013). En l’educació, la inserció d’activitats com la dansa són de gran ajuda per al desenvolupament integral dels infants, ja que una educació a través del moviment desenvolupa les seves facultats físiques, intel·lectuals i afectives, entre d’altres (Cañal i Cañal, 2001).
Actualment s’observa, en relació amb els paradigmes de la dansa, que pot referenciar-se sota diferents marcs: el dels components (motriu i expressiu), el de la història, el dels estils i el de les formes (Fuentes, 2006).
Açò ens duu al fet que en el sistema educatiu espanyol la dansa no tengui propostes clares, específiques i coherents (García, 2005, 3a edició). Per açò és important realitzar projectes que apropin la dansa a les persones, perquè així es puguin adonar del valor educatiu i vital que té i que aporta a qui la coneix i practica.