99. EL PORNO NO ÉS LA TEVA EDUCACIÓ SEXUAL 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat
Barxillerat artístic

Responsable/s

Beatriz Alegre Pérez   

 

Descripció
El consum de pornografia té cada cop un impacte més rellevant en les relacions interpersonals d'adolescents i joves. Aquest impacte actua de manera directa sobre les conductes sexuals i sobre les relacions de gènere, ja que s'imposa un model de relació desigual, en què la dona és reduïda a objecte sexual. La pornografia s'associa habitualment a la desigualtat, la diferència entre allò masculí i allò femení i en la perpetuació d'estereotips sexuals. Es tracta d'ensenyar a tenir una mirada crítica i conscient i posar en dubte aquesta alfabetització del porno qüestionant les relacions sexuals que s'hi visualitzen, la violència sexual, el consentiment, la imatge corporal i les relacions afectives.

Objectius
1. Proporcionar coneixements i informació clara sobre la sexualitat positiva.
2. Facilitar el coneixement dels drets sexuals perquè siguin coneguts, valorats i respectats.
3. Afavorir unes relacions més sanes, segures i satisfactòries, amb l'aprenentatge de tècniques i el desenvolupament d'habilitats socials, de negociació i comunicació.
4. Desmitificar la pornografia com a model de relació sexual.


Continguts
Conceptes: Concepte de sexualitat i sexualitats diverses. Reconèixer i acceptar els diversos cossos treballant l'autoestima. Desmitificar la pornografia com a model de relació sexual. Relacions sanes, segures i satisfactòries. Desenvolupament d'habilitats de negociació i comunicació. Drets sexuals.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Tan important és la informació que es transmet com la manera com la transmetem. Per això, la metodologia amb què es duu a terme el taller està basada en l'ensenyament participatiu, involucrant activament les persones participants en el procés d'aprenentatge propi. A banda de motivar l'alumnat amb estratègies dinàmiques, promouen el pensament crític, amb temes que concerneixen les seves vides i les seves vivències, aprenent i assajant noves habilitats. És interessant partir dels interessos i del coneixement previ que tenen les persones participants.
Durant: Es promou que analitzin, demanin i reflexionin, no donant només respostes, si no tornant-los les seves pròpies preguntes, perquè puguin construir els seus propis
aprenentatges i propiciar la creació dels recursos. Es farà necessari un primer contacte amb el professorat per conèixer les característiques del grup i es proporcionaran recursos didàctics en finalitzar la formació perquè hi puguin seguir treballant.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Presentació, vídeo 
Qüestionaris, díptics/tríptics i altres publicacions 
Ordinador 
Projector - canó 
Material didàctic 


Observacions