92. TALLER D'EXTRACCIÓ D'ADN 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Asociación Española Contra el Cáncer  

 

Descripció
En aquest taller realitza l'extracció de l'ADN d'una peça de fruita. Serveix com a vehicle per explicar el mètode científic i per introduir què és l'ADN i el paper que compleix a la investigació en càncer.

Objectius
Apropar a un públic no expert una de les tècniques utilitzades en la investigació del càncer. A través d´aquest experiment, mostrarem una tècnica de laboratori.

Continguts
Conceptes: Entendre tot allò que es pot estudiar a partir d'aconseguir l'ADN d'una persona.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: En malalties com el càncer, l'anàlisi d'ADN, a més a més del valor diagnòstic, pot aportar informació molt valuosa de caràcter pronòstic i de decisió terapèutica. Així, la presència d'algunes mutacions genètiques en determinats tipus de càncer determinen més o menys agressivitat.
Durant: Disposar d´aquesta informació permetrà millorar el diagnòstic i el tractament dels pacients.
Els nens participen de manera activa en el desenvolupament del taller, seguint les instruccions del voluntari
per la ciència.

Després: Es pretén recrear al màxim l'activitat d'un laboratori perquè els infants es puguin sentir investigadors per un dia.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Presentació , vídeo 
Qüestionaris, díptics/tríptics i altres publicacions 
Qüestionaris, díptics/tríptics i altres publicacions 
Projector - canó 


Observacions

És necessària la presència del professor durant el desenvolupament de l'activitat.