91. SIGUIS AMABLE AMB TU MATEIX/A 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
Batxillerat artístic

Responsable/s

Júlia Llorca Herrera  

 

Descripció
Avui dia ser infant o jove és prou complicat. No tan sols perquè creixen rodejats/ades de constants estímuls que no poden controlar, els quals generen en ells/es un gran impacte, amb les consegüents repercussions des del punt de vista personal i social. Sinó també perquè no disposen dels recursos adients per saber gestionar-ho. Actualment, es dona un gran malestar psicològic entre la població, incloent-hi joves i infants. L'autoexigència i el perfeccionisme estan molt arrelats a aquest malestar. La recerca indica que l'autocompassió cap a un mateix/a i cap als altres és una molt bona eina per afrontar aquest problema. L'autocompassió disposa de tres branques. En primer lloc, el mindfulness com a eina d'observació imparcial. En segon lloc, ser amable amb un mateix. I per acabar, la interconnexió amb el teu patiment i el dels altres. Tres aspectes, entre d'altres, que es treballen a partir d'aquest taller. Arran d'això sorgeixen diferents qüestions, com és el fet d'entendre la nostra ment. Avui en dia, les persones ens qüestionam els nostres pensaments? És a dir, entenem el per què del nostre estat d'ànim, del nostre comportament, etc.? Diria que no, anem fent així com podem i això ens genera possibles malestars o incerteses, amb els quals simplement aprenem a conviure, sense saber que existeix la possibilitat d'entendre'ns més a nosaltres i a les persones que ens rodegen. En una societat tan competitiva, perfeccionista i sobreestimulada, quants de nosaltres ens sentim realment bé amb nosaltres mateixos/es? Som compassius/ives amb nosaltres o vivim dominats per una alta autoexigència i indirectament cap al nostre entorn? Majoritàriament, som persones amables i empàtiques cap als altres, però ho som amb nosaltres?
Com deia Sharon Salzberg, estimar-nos a nosaltres mateixos/es implica les capacitats de resiliència, compassió i comprensió, que formen part del simple fet d'estar vius. Necessitam cuidar-nos per poder cuidar la resta. Els infants i joves són el futur de la nostra societat, donem-los l'oportunitat de créixer amb totes les eines a escala personal i emocional necessàries per afrontar tots els reptes que estan per venir i on la coneixença i compassió cap a la seva ment pot ser el seu millor aliat.


Objectius
Els objectius establerts podran acotar-se i variar en funció de l'edat madurativa del grup i de les demandes i suggeriments del professorat.
- Crear un espai còmode i obert per tractar el tema de la salut mental
- Prendre consciència sobre la salut mental
- Identificar, analitzar, entendre i gestionar les nostres pròpies emocions, pensaments i comportaments
- Entendre el funcionament de la nostra ment
- Identificar el diàleg interior que cadascun/a tenim amb nosaltres mateixos/es
- Fomentar l'empatia cap a un mateix i cap als altres
- Promoure l'assertivitat cap a un mateix i cap als altres
- Impulsar la compassió cap a un mateix i cap als altres
- Aprendre a ser amables amb nosaltres mateixos
- Interioritzar el mindfulness com a eina per al nostre dia a dia
- Prendre consciència del perfeccionisme i l'autoexigència que ens rodeja
- Treballar el perfeccionisme i l'autoexigència amb nosaltres mateixos/es


Continguts
Conceptes: Es treballaran conceptes com: salut mental, emocions, l'assertivitat, l'autoconcepte, resiliència, relacions intrapersonals i interpersonals, perfeccionisme, autoexigència, mindfulness, compassió, amabilitat, empatia, diàleg interior, responsabilitat afectiva, la societat actual d'acord amb xarxes socials, contextos socials (amb els més grans), etc.
Procediments: Procediment:

1. Anàlisi i debat en relació amb els coneixements previs.

2. Mapa de conceptes, aprenentatge dels continguts de manera dinàmica.

3. Interioritzar la teoria a través de dinàmiques i recursos específics.

4. Aportació d'estratègies/tècniques (mindfulness, tècniques visuals i pràctiques enfocades des de la psicologia cognitivoconductual, entre d’altres) per donar respostes al que s'hatreballat.

5. Conversar, debatre i reflexionar sobre els temes tractats i nous que puguin sorgir i generar un espai d'aportacions.

Actituds:

Metodologia
Abans: En relació amb el centre educatiu, s’hi durà a terme una coordinació amb per concretar dates i modalitats de la sessió. Pel que fa a l’alumnat, en un primer moment es presentarà la temàtica del taller, fent èmfasi en quatre aspectes clau i seguidament es generarà un espai còmode per als infants i joves, on aquests siguin els principals impulsors i protagonistes del taller. La idea principal és que tot contingut s’interioritzi a través de dinàmiques i la pròpia experiència i reflexió dels infants/joves al llarg de taller.
Durant: Presentar els continguts amb breus explicacions, dinàmiques i recursos visuals, per tal d’incentivar la comprensió i aprofundiment de l’alumnat a través de la interacció i la pràctica. D’aquesta manera es pretén captar la seva atenció i fer-ho entretingut i interessant per a ells/es.
Després: A la segona sessió, se'ls donaran certes estratègies/tècniques cognitivoconductuals que poden utilitzar per donar resposta a tot el que s’ha treballat anteriorment. La idea és que puguin portar-ho a la pràctica. Es pretén que hi pugui haver un retorn vers les seves experiències portant a la pràctica aquestes estratègies i, finalment, obrir un debat de tancament que permeti als joves compartir les seves experiències i crear un espai de reflexió.

Es facilitarà un qüestionari de satisfacció tant a professorat com a alumant per recollir opinions, suggeriments i poder tenir-los en compte per a sessions futures.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Presentació , vídeo 
Qüestionaris, díptics/tríptics i altres publicacions 
Ordinador 
Projector- canó 
Contes, llibres, etc. 
Recursos visuals: vinyetes explicatives, exemplificants i informatives 
Joc per a treballs manuals: cartolines de colors, tisores, pintures, gomets, etc. 


Observacions

Cal remarcar que és un taller que tracta un tema que influeix en totes les edats, des dels més petits/es fins als/les més grans i que, per tant, sempre som a temps de treballar. Per aquest motiu, és un taller amb capacitat adaptativa en funció del grup al qual vagi destinat.

És un taller per impartir a un mínim de 10 alumnes.

Es pot realitzar durant tot el curs escolar.