25. II DIVERSITAT SEXUAL I GÈNERE 

Sessions: 1 SOL·LICITUD 2 SESSIONS
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Beatriz Alegre Pérez   

 

Descripció
Donar a conèixer les diferents maneres d'expressar-se, entendre's i gaudir.
Promoure un clima de respecte a les diversitats sexuals.
Proporcionar eines que permetin l'enteniment i el benestar entre els sexes.
Generar respostes als dubtes que puguin sorgir l'alumnat.


Objectius
1. Presentació de persones participants. "La pilota preguntona". La dinamitzadora llançarà una pilota al grup amb diferents preguntes sobre gustos i aficions per tal de rompre el gel. 5 minuts.

2. “Pluja d'idees”. Aquesta dinàmica consisteix que cada participant ha d'expressar la primera paraula que li vengui al capdavant quan parlam de sexe o sexualitat. La finalitat és conèixer d'on parteixen els coneixements i desmuntar mites relacionats amb la sexualitat. 10 minuts.

3. “Diversitat sexual; orientació, identitat sexual i gènere”. Aquesta part més teòrica donarà una explicació de diferents conceptes a través d'imatges exposades amb el programa Canva. 30 minuts.

4. “El sac dels dubtes”. Com a forma de resoldre dubtes davant situacions en què pot cohibir plantrejar-los a causa del context. Es repartiran fulls en blanc perquè al·lots i al·lotes demanin tot allò que vulguin de manera anònima. Les respostes es resoldran a la segona sessió. 5 minuts.


Continguts
Conceptes: Mites sobre les persones LGTB+. A través d'aquesta dinàmica desmuntam alguns mites que tenen a veure amb les persones l'orientació sexual de les quals no és heterosexual i que provoquen que continuïn existint molts prejudicis. Es llegiran una sèrie de frases i hauran de dir si són vertaderes o falses i per què. 15 minuts.

Procediments: Joc de rol. Es divideix el grup en diversos personatges: hi ha d'haver un orientador escolar, un alumne gai, una alumna transsexual, un alumne assetjador i un altre que defensi les causes perdudes. Se'ls presenta el cas d'un alumne que pateix assetjament durant uns mesos i debatem sobre com pot actuar el centre i el mateix alumnat. La finalitat és veure tots els possibles punts de vista i arribar a una entesa per resoldre la situació.
Actituds: Debat final. Reflexionarem sobre l'última dinàmica i tot allò après a les dues sessions. Es facilitarà una guia de recursos existents a lilla de Menorca per a persones LGTBIQ+. 30 minuts.

Metodologia
Abans: Els drets humans i els drets sexuals; breu història del moviment LGTBIQ+.5 minuts
Durant: Es farà una enquesta de satisfacció en finalitzar els dos tallers.
Després: Es farà una memòria global dels tallers.

RecursosObservacions

13 a 18 anys
Es farà una enquesta de satisfacció en finalitzar els dos tallers.
Es farà una memòria del global dels tallers.