24. I DIVERSITAT SEXUAL I GÈNERE 

Sessions: 1 TALLER 2 SESSIONS
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO

Responsable/s

Beatriz Alegre Pérez   

 

Descripció
Donar a conèixer les diferents maneres d'expressar-se, entendre's i gaudir.
Promoure un clima de respecte a les diversitats sexuals.
Proporcionar eines que permetin l'enteniment i el benestar entre els sexes.
Generar respostes als dubtes que puguin sorgir l'alumnat.


Objectius
1. Presentació de persones participants. La pilota preguntona". La dinamitzadora llançarà una pilota al grup amb diferents preguntes sobre gustos i aficions per tal de rompre el gel:

2. “Què és per a tu ser al·lot i al·lota”. A través d'aquesta dinàmica desmuntam mites que sorgeixen per l'assimilació dels estereotips i rols de gènere que hi ha a la societat.

3. “La festa dels animals”. Cada alumne haurà d'identificar un animal amb la inicial del seu nom. Es divideixen en grups i han de preparar una festa on s'hagin d'escollir el menjar, la beguda, la música i l'espai. L'important és que tots hi estiguin inclosos. Des d'aquí treballem la diversitat.


Continguts
Conceptes:
Procediments: “La galeta de gingebre”. Per a aquesta activitat necessitarem cartolines i cada alumne dibuixarà una galeta de gingebre on col·locarà diferents llocs per aprendre què és l'orientació sexual, la identitat de gènere i l'expressió de gènere.

"Relacions de bon tracte" El llenguatge com a forma d'agressió.

Referents que han parlat obertament de la seva orientació sexual. Aquesta dinàmica es projecta mitjançant imatges que per a al·lots i al·lotes són referents i funciona molt bé perquè normalitzin altres tipus de diversitats sexuals.


Actituds:

Metodologia
Abans: Repàs breu del dia anterior.
Durant: “La galeta de gingebre”. Per a aquesta activitat necessitarem cartolines i cada alumne dibuixarà una galeta de gingebre on col·locarà diferents llocs per aprendre què és l'orientació sexual, la identitat de gènere i l'expressió de gènere.

"Relacions de bon tracte" El llenguatge com a forma d'agressió.

Referents que han parlat obertament de la seva orientació sexual. Aquesta dinàmica es projecta mitjançant imatges que per a al·lots i al·lotes són referents i funciona molt bé perquè normalitzin altres tipus de diversitats sexuals.

Després: Es farà una enquesta de satisfacció en finalitzar els dos tallers.
Avaluació:
Es realitzarà una memòria global dels tallers.


RecursosObservacions

Proyector/ cartulinas/rotuladores/altavoces.