70. TALLER D'ESPORT INCLUSIU 

Sessions: 1, 2 o 3 sessions
Lloc: CENTRE
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

ELOI BARRASA MARQUET  

 

Descripció
Aquest taller esportiu es tracta d’un conjunt d’activitats i/o dinàmiques enfocades a la inclusió de
les persones amb algun tipus de discapacitat o dificultat per realitzar activitat física-esportiva.
Aborda l’educació en valors mitjançant la promoció de l’activitat física i l’esport, on ens centrarem
principalment en foment de l’esport adaptat (bàsquet, volei, futbol) o el Goalball, com a principal
mitjà de conscienciació.

El taller va destinat a sumar coneixements, experiències i, d’aquesta manera, intentar reduir tant
les barreres de participació i aprenentatge envers l’esport adaptat, com el rebuig o el
desconeixement front el concepte de “discapacitat”.

En aquest cas, el taller ha evolucionat respecte als anys anteriors, ja que a la tercera part del taller
ens centrarem en aprofundir els coneixements d’un esport adaptat en concret o l’esport del
Goalball (treballats de manera genèrica a la segona part del taller).
L’esport a treballar durant la tercera i última part del taller, serà escollit per el centre educatiu,
prèviament a la realització d’aquest


Objectius
-Donar a conèixer l’esport adaptat i les seves modalitats més rellevants a la població jove
escolar de Menorca.
- Conscienciar el jovent escolar vers les barreres arquitectòniques que es poden trobar a les
zones exteriors dels centres educatius.
- Promoure la inclusió de les persones amb discapacitat a l’illa de Menorca.
- Conscienciar la societat menorquina vers la realitat i les necessitats específiques per la
pràctica esportiva de les persones amb qualsevol discapacitat.
- Fomentar el respecte a la diversitat i la solidaritat vers les persones amb discapacitat.
- Sensibilitzar a l'alumnat mitjançant la pràctica esportiva d’un esport adaptat.
- Aprofundir els coneixements sobre un esport adaptat en concret (bàsquet en cadira de
rodes, volei asseguts/es, goalball o futbol adaptat).


Continguts
Conceptes: 1. Esport adaptat o inclusiu
a. Donar a conèixer diverses opcions d'esport adaptat (volei, futbol i bàsquet). Utilitzant
materials sensibilitzadors com antifaços, auriculars, cadires de rodes, ulleres de visió
reduïda…
b. Introduir l'esport del Goalball. Esport creat especificament per persones amb
discapacitat.
2. Guia persona amb discapacitat
c. Sensibilitzar vers les barreres arquitectòniques del centre educatiu realitzant un
desplaçament per el centre.
d. Mostrar les tècniques bàsiques d'acompanyament (guia- persona amb discapacitat
visual).
3. Competició de l’esport adaptat seleccionat pel professorat.
e. Aprofundir en les tècniques i normativa bàsica de l’esport en qüestió.Procediments: 1.
Anàlisi dels conèixements previs.
2.
Debat sobre els continguts treballats.
 3. Aplicació pràctica dels diversos esports adaptats i el Goalball
4.
 Tècnica d'acompanyament entre guía i persona amb discapacitat visual i auditiva. Bastó com a suport.

Actituds: -  Tenir una actitud proactiva en l’adquisició de coneixements i consciència sobre l’esport
adaptat i el Goalball.
 - Adquirint l’actitud de transmissors dels coneixements sobre l’esport per a persones
amb discapacitat.
- Valorar les capacitats de les persones.
- Donar valor a l'esport inclusiu.
- Promoure el respecte, l'empatia i la inclusió social. 


Metodologia
Abans: L'activitat s'inicia amb una petita presentació del taller i la seva estructura intentant detectar el nivell de coneixement de l'alumnat sobre l'esport adaltat, a banda d'explicar els seus conceptes bàsics.Durant: Es continua amb una activitat on es limita el sentit de la vista als alumnes, provocant que aquests
hagin de potenciar altres sentits com l’oïda i el tacte, per aconseguir l’objectiu de trobar a la seva
parella. Aquestes parelles ens serviran per la següent activitat.
Seguidament, es realitza un desplaçament pel pati del centre educatiu, on un dels alumnes fa de
guia i l’altre simula que té discapacitat visual i auditiva. Després s'intercanvien els rols.
Posteriorment, l’alumnat viurà diferents experiències, practicant de manera genèrica diversos
esports adaptats (bàsquet, volei i futbol) i l’esport del Goalball, esport creat especificament per
persones amb discapacitat visual.
Per últim, el professorat escollirà a quin esport vol dedicar la darrera hora del taller i aprofundirem
en l’aprenentatge d’aquest mitjançant diversos exercicis i una petita competició.

Després: Finalment es realitzarà una petita reflexió conjunta, on l'alumnat fa una pluja d’idees de les experiències
 i sensacions viscudes durant la jornada


RecursosObservacions

Previsió i continuïtat.
En aquest apartat s’ha d’explicar si serà necessària una preparació prèvia per part del centre educatiu i si es preveuen
activitats de continuació un cop hagi acabat la sessió.
Abans: Coordinació amb els centres educatius per la presentació del taller i concreció de
possibles dates d'execució i modalitats esportives.
Durant: El professorat haurà d’escollir amb quina modalitat esportiva es vol centrar a la darrera
part del taller.
Després: Enquesta satisfacció professorat, alumnes.
Convidar a realitzar futures jornades d’esport adaptat variant la modalitat esportiva.

La durada i distribució de les sessions es poden adaptar a les necessitats de cada centre i
demandes del professorat.

Taller de tres hores i mitja, que es pot fer en una, dues o tres sessions, d'acord amb les
necessitats i organització del centre. Preferiblement realitzar primer una sessió de dues hores i
posteriorment la última d’una hora.