169. ARTISTES AL MUSEU (Menorca i l’art del segle XX-XXI) 

Sessions:
Lloc: Museu de Menorca
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
Triple acció educativa entorn a la col·lecció pictòrica exposada, pertanyent al moviment de les primeres avantguardes de finals del segle XIX i segle XX, ubicada a la segona planta del Museu de Menorca.
L'acció consta d'una primera activitat de visita guiada a la exposició d'una duració màxima de 20 min. Seguidament es realitza un póster col·lectiu que consisteix en la realització d'un cadàver exquisit d'influència surrealista d'una duració màxima de 25 min. Per finalitzar, el grup, dividit en dos o tres grups realitza una acció performativa que consisteix en representar els col·lectius artístics d'avantguarda ubicats a Menorca, (Grup Menorca i Grup Mussol), mitjançant el joc de rol d'artista-espectador i a través de la representació performàtica de la seva identitat com a creador pertanyent a un moviment i col·lectiu. La darrera acció tindrà una duració de 15 minuts màx. per grup).


Objectius
Fomentar les visites dels joves al Museu de Menorca de forma experimental, participativa i amena.
Conèixer el patrimoni artístic i cultural de les llles Balears i els diferents representants, com a base de la nostra identitat i idiosincràsia i contribuir a la seva defensa, conservació i desenvolupament i acceptar la convivència i la intervenció de diverses cultures en la nostra història per fer de la diversitat un valor afegit.
Aprendre a diferenciar els estils pictòrics a través de la tècnica, la composició i el context històric.
Transmetre la nostra historia i context social a través de les formes i els colors.
Aprendre a observar les obres artístiques de forma crítica, comunicant mitjançant el llenguatge artístic i el discurs oral el pensament creatiu.
Fomentar l'ús, alhora que el valor del dibuix com a eina de pensament i les seves múltiples possibilitats expressives.
Fomentar el treball en equip i la importància del la col·lectivitat, la participació, implicació i la col·laboració a la comunitat artística, adoptant actituds de flexibilitat, responsabilitat, solidaritat, interès i tolerància i superar inhibicions i prejudicis i rebutjant discriminacions o estigmes personals o socials.
Sensibilitzar als joves a través de les seves potencialitats artístiques.
Valorar l'expressivitat i transmetre l'espai de creació, com un refugi enfront a les desavinences de la vida i com a eina de canvis social.
Educar als joves a l'anàlisi de l'obra a partir de l'observació d'elements com la forma, la textura i la trama o tipus de línea o pinzellada alhora que donant l'oportunitat de fer ús de la terminologia i el llenguatge propi de l`àmbit artístic.


Continguts
Conceptes: Els conceptes clau de l'acció educativa son l'art, la creació i la identitat de l'artista.Procediments: El procediment utilitzat s'inicia en l'observació, la tria subjectiva, i acaba en la creació experimental i col·lectiva mitjançant la recreació de les formes i l'apropiació del discurs de l'artista com persona creadora pertanyent a la col·lectivitat. Les activitats han d'anar encaminades a afavorir la integració i pertinença a la comunitat, el pensament crític i el desenvolupament de processos cognitius per millorar les capacitats comunicatives i expressives, a través de la creació del pòster col·lectiu, la utilització de tècniques innovadores i originals i l'acció empàtica a través de la representació i el el joc de roll.
L'activitat pretén facilitar la diversitat oferint diferents graus de dificultat i exigència en les tasques i accions ofertes adequades a la seva edat i currículum educatiu.

Actituds: Les actituds principals per a garantir la transmissió de valors i de coneixements a través de l'acció educativa seran la participació, la voluntat crítica i la capacitat d'anàlisis, observació i la tolerància i simpatia cap al sector i la comunitat artística, tant museu com artista i el respecte per les seves obres.

Metodologia
Abans: Es recomana que abans de l'assistència als tallers, l'alumne disposi dels coneixements necessaris, adaptats al currículum educatiu al qual pertanyen, entorn al context social, polític i cultural de finals del segle XIX i XX, a grans trets, la comunicació dels fets substancials que marcaren un abans i un després en la societat, com la guerra i els conflictes polítics i econòmics, i els canvis radicals en la comprensió i el significat de l'obra d'art i de les seves capacitats.
Abans de l'activitat també es recomana la realització d'una petita recerca, entorn la tècnica de dibuix automàtic, cadàver exquisit i demés formes i metodologies de dibuix pertanyents al moviment surrealista europeu.
També es recomanarà el foment i la motivació dels mestres a la participació activa a les activitats de desenvolupament de rolls i actituds alienes.

Durant: La metodologia de treball i desenvolupament de les activitats és la mateixa per a tots els grups però canvia el grau d'exigència i l'enfocament d'anàlisis depenent de l'edat i el currículum educatiu en l'àrea d'educació plàstica, visual i audiovisual i artística i d'història de l'art.
Per els grups de treball Infantils, fins als 10 anys s’incidirà en els aspectes d'observació i anàlisi de formes, alhora que en la selecció d'aquests elements i en la transmissió d'emocions, valors i sentiments a partir del joc de rolls i la col·lectivitat.
Per els grups de 10 a 15 anys s'incidirà en els aspectes d'observació i anàlisi d'aspectes més concrets a partir de la textura, els tipus de pinzellada, fomentant la tria, la decisió i la transmissió de valors, emocions i sentiments a partir del joc de rolls a través de la pertanteça a la comunitar artística.
Pels grups de Batxillerat s'incideix en la qüestió més precisa de la trama i la capacitat d'apropiació del discurs crític de les obres dels artistes escollits.

Després: Després de l'activitat, l'alumne rebrà un póster imprès on podrà conservar el record de l'acció i l'experiència i podrà comprovar la possibilitat material de la creació com a element generador de narratives col·lectives. Alhora, es recomana que durant la performance o joc de rolls, el representant, tutor, professor i/o acompanyant del grup d'alumnes pugui realitzar un registre videogràfic de l'acció col·lectiva realitzada amb la possibilitat de comentar l'activitat a posteriori i fomentar l'anàlisi de la pròpia actitud i participació.


RecursosObservacions