134. ELS BOSCOS I LA PROTECCIÓ DEL SÒL: erosió i desertització 

Sessions: 1SESSIÓ =1 TALLER
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Xarxa Forestal - Conselleria de Medi Ambient i Territori  

 

Descripció
El sòl és un element vital per a les plantes i els boscos tenen un paper fonamental en la seva conservació i formació; els voleu conèixer?


Objectius
Donar a conèixer com és el sòl, com es forma, quins valors té i quines problemàtiques pateix.


Continguts
Conceptes: Continguts: conceptes, procediments i actituds
Es tractaran conceptes bàsics d’edafologia i de problemes erosius. Es tractarà de fomentar comportaments respectuosos cap a la conservació del territori.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es tracta d’una xerrada a l’aula.
Durant: En aquest apartat s’ha d’explicar si serà necessària una preparació prèvia per part del centre educatiu i si es preveuen activitats de continuació un cop hagi acabat la sessió.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
DocumentacióPortàtil, pantalla i canó


Observacions