128. DESCOBRINT AMB COMPOSTÍ EL RATOLÍ 

Sessions: 1 HORA
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P5 educació infantil
P5 educació infantil

Responsable/s

NURIA GALARZA LOZANO  

CIM-CONSORCI DE RESIDUS URBANS 

Descripció
A partir de l'edició d'un conte es pretén donar a conèixer el compost: que és, d'on surt, com es fa i per a què serveix. Aquest taller s'enmarca en el Programa Prevenció de Residus Domèstics de Menorca, el qual persegueix reduir la generació de residus i incrementar el compostatge.

Una vegada els fillets i filletes hagin acabat de berenar començarà l'activitat. Compostí El Ratolí vindrà a visitar-los (serà una titella que s'ha colat en la seva aula a la recerca de restes de menjar del seu berenar).
Aquest serà el punt motivador per contar la història del nostre personatge, on a través d'un conte tetralitzat i la interacció del titella amb l'alumnat, es mostrarà com es fa el compost, de que està fet i per a què serveix!


Objectius
Descobrir que és el compost
- Entendre de qué i com es fa el compost
- Incentivar l'hàbit de separar els residus
- Descobrir la importància de reutilitzar i reciclar
- Incentivar l'hàbit de l'observació en l'entorn natural i rural
- Potenciar el respecte pel medi ambient


Continguts
Conceptes: El taller fomentarà el treball en equip i es valoraran actituds com el coneixement, el respecte i l'estima per l'entorn més proper.
També afavorirà l'observació, la reflexió i el descobrir coses noves. A més a més s'introduiran nous conceptes, com:
- El compost
- La matèria orgànica
- La reutilització i el reciclatge
- L'aprofitament de les restes orgàniques
- Les plantes

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Coordinació amb elprofessorat per concretar el dia a desenvolupar el taller. Aquest dia els infants hauran de portar fruita per berenar.
Es motivarà a l'alumnat per fer el mateix que en Compostí, des del centre educatiu o des de l'àmbit familiar

Durant:
Després:

RecursosObservacions

Coordinació amb elprofessorat per concretar el dia a desenvolupar el taller. Aquest dia els infants hauran de portar fruita per berenar.
Es motivarà a l'alumnat per fer el mateix que en Compostí, des del centre educatiu o des de l'àmbit familiar