73. ALLARGA LA VIDA DELS OBJECTES 

Sessions: 1 sessió de 60 min.
Lloc: Centre de Mestral a Maó o Ciutadella
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària

Responsable/s

Gemma Casas Bosomba .Tècnica ambiental de Càritas Diocesana de Menorcatècnica ambiental de Càritas Diocesana de Menorca 

 

Descripció
Visita al projecte d'inserció social i laboral de Mestral. Es podrà conèixer com s'allarga la vida dels objectes. A Maó es visitarà el taller de recuperació de roba i a Ciutadella es podrà visitar el taller de recuperació de mobles. En ambdós casos es visitarà la botiga de segona mà, destí final dels objectes recuperats. Es realitzarà una explicació introductòria sobre les 3R i la importància de la prevenció dels residus.


Objectius
- Mostrar la tasca ambiental i social que Mestral desenvolupa a Menorca.
- Sensibilitzar els alumnes vers les persones amb dificultats socials.
- Introduir la importància de la prevenció dels residus per reduir-ne l'impacte.


Continguts
Conceptes: Els residus i la seva problemàtica. Les 3 R. Reduir, reutilitzar, reciclar, recuperar, restaurar. Segona mà. Consum responsable.
Procediments: Aprendre a analitzar el que consumim i les alternatives de consum responsable.
Actituds: Justícia. Sensibilització vers el medi ambient i la inserció social de col·lectius desfavorits. Interès per expressar les idees pròpies. Actitud crítica davant la problemàtica dels residus i les alternatives de consum responsable. Empatia. Col·laboració.

Metodologia
Abans: Es contactarà prèviament amb el professor/a per concertar cita. El professor/a ha de donar a conèixer si ha alumnes amb necessitats educatives especials o requeriments específics del grup en qüestió.

Durant: El taller consta de:
- Si es considera oportú, una explicació sobre la problemàtica dels residus.
- Una explicació i reflexió crítica sobre les 3 R.
- Una visita guiada als diferents tallers de Mestral.

Després: Les persones responsables del taller i del centre avaluaran el funcionament del taller en el web del Salut Jove.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Autocar per al desplaçament (*)
Quadern de treball sobre la visita, per treballar posteriorment a l'aula 


Observacions

El lloc de realització de les activitats és el Taller Mestral a Maó, carretera d'enllaç aeroport/carretera general, o el Taller Mestral a Ciutadella, c. Fusters, 37, POICI.

**********************************************************************************

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Se subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 17 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.