213. L'INSTITUT ES MOU! CONVIVÈNCIA I COHESIÓ 

Sessions: 1SESSIÓ DE 50MINUTS 1 SOL·LICITUD ÉS DE 2SESSIONS
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
1r batxillerat
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

S'Espai de Circ // Davinci Art i Esport, Associació Cultural Mou-te i aprèn. Aprenentatge a partir del moviment.

S'Espai de Circ - Davinci Art i Esport, Associació Cultural 

Descripció
El taller ofereix als alumnes una experiència motivadora que fomenta la convivència, la cohesió grupal i l’empatia, a través del moviment, la coreografia grupal i el treball de l’espai, facilitant l’experimentació d’emocions positives individuals i col·lectives.
El treball corporal i del moviment servirà d’estímul per vivenciar, canalitzar i transformar les emocions.
Proposarem dinàmiques actives i participatives, organitzades col·lectivament, per parelles i individuals per tal de promoure diferents experiències d’interacció.
La part principal del taller potencia el cos i el moviment com a vehicle d’autoconeixement, d’expressivitat i de relació amb un mateix, amb les emocions pròpies i també les dels altres.
Com a introducció, desenvoluparem un treball de consciència corporal, posant l’accent en el cos, el moviment i la postura, promovent així hàbits saludables.
Els continguts de l’àrea emocional es treballen de forma implícita, per tal de no influenciar o condicionar la vivència dels alumnes.


Objectius
• Utilitzar el moviment i la dansa per donar suport a l’educació, amb un aprenentatge divertit, efectiu i valuós.
• Fomentar activitats grupals de convivència positiva.
• Potenciar les habilitats individuals i col·lectives.
• Treballar la cohesió del grup.
• Transformar les emocions a partir del moviment.
• Promoure un bon ambient dins el grup, per prevenir conflictes.
• Fomentar una nova actitud de l’alumne envers sí mateix i els companys.
• Promoure la flexibilitat d’estructures socials. Cohesió grupal i sentiment de pertinença al grup.


Continguts
Conceptes: Ampliació dels coneixements bàsics del cos, del moviment i l’espai, adaptats a l’edat i a les característiques psicomotrius, cognitives i socioafectives del grup.
• Competències emocionals: Convivència, empatía, cohesió grupal i sentiment de pertinença al grup.

PROCEDIMENTALS:
• Exploració, imitació i experimentació corporal guiada i de moviment espontani.
• Execució de coreografies breus.
• Traducció i comunicació d’una idea o sensació, amb el gest i els moviments.
• Generació d'emocions positives.
• Transformació emocional a través del moviment.
• Relacions amb el grup, amb l’espai, amb el temps, amb l’energia, amb objectes...

ACTITUDINALS:
- Participació activa.
- Vivència i experimentació de l'emoció pròpia i col·lectiva.
- Desenvolupament personal i grupal.
- Respecte als companys/es.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Abans del taller:
Coordinació amb el/la docent per tal de conèixer les necessitats i característiques del grup. Es realitzarà mitjançant conversa telefònica i/o comunicació via correu electrònic.
En dies previs, el professor explicarà el taller als alumnes com una activitat creativa i lúdica de treball del moviment. El responsable del taller li facilitarà la informació necessària.
El professor ha de recordar als alumnes que han de dur roba còmoda i calces de recanvi.

Durant la realització del taller:
Es treballaran els conceptes fonamentals del moviment (energia, velocitat, ritme, direccions...).
Realitzarem activitats corporals d’improvisació pautada i coreografiades que familiaritzaran als alumnes amb els conceptes de moviment, facilitant l’experimentació i desenvolupament de les habilitats corporals i motrius.
Totes les activitats integren les àrees de moviment i educació emocional per tal d’assolir els objectius establerts.

Fases:
Introducció a la sessió i als continguts de l’àrea de moviment.
Activació: Preparació de l’alumnat fisiològica i psicològicament de cara al treball que realitzarem.
Desenvolupament dels objectius a partir de l’exploració i experimentació guiada.
Verbalització/reflexió del treball realitzat i conclusió del taller.
Relaxació.

Utilització de música, imatges i/o d’altres estímuls visuals i auditius per acompanyar les dinàmiques i facilitar l’establiment de connexions entre el pensament, la emoció i la interpretació.

Activitats dinàmiques i participatives, organitzades col·lectivamet, per parelles i individuals per tal de promoure diferents experiències d’interacció.

Al final de la sessió, el responsable del taller farà valoració global del treball realitzat a la sessió. I conduirà el diàleg facilitant que els alumnes expressin com han viscut l’activitat, tant a nivell físic com emocional.

La primera sessió serveix d’introducció del contingut. El treball es centra en l’experimentació i vivència dels alumnes.

A la segona sessió aprofundirem en el treball ja realitzat, consolidant els objectius amb l’avantatge de conèixer als alumnes i les seves característiques especifiques, aplicant les adaptacions necessàries a partir de les observacions realitzades pel tallerista durant la primera sessió.

Després:
El responsable del taller i el personal docent valoraran els continguts, observacions durant el desenvolupament de l’activitat i les conclusions del taller, així com possibles activitats posteriors a realitzar en funció de les observacions apreciades durant les sessions.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

ELS ALUNMES HAN DE DUR ROBA CÒMODA I MITJONS DE PSICOMOTRICIDAT A INFANTIL O MITJONS DE RECANVI A PRIMÀRIA.


A Educació Infantil: Sala de psicomotricitat o sala àmplia del centre.

A Educació Primària: Gimnàs o sala àmplia del centre.

L’espai haurà d’estar disponible 30 minuts abans del taller, per preparar l’activitat.


Prèviament, la responsable del taller contactarà amb el professorat per telèfon o correu electrònic per tal de comentar les característiques del grup, com necessitats específiques de l’alumnat, nivell de cohesió, etc...
Durant el taller, es comentarà amb el professorat eines i/o dinàmiques que poden realitzar posteriorment per continuar/aprofundir en el treball realitzat.
A més a més, la responsable del taller i el professorat, posaran en comú les observacions apreciades durant el taller.
TEL.606061926