212. MOU-TE I APRÈN. APRENENTATGE A PARTIR DEL MOVIMENT.  

Sessions: 1taller són 2 sessions de 60 minuts
Lloc: AULA Sala àmplia, gimnàs o sala de psicomotricitat
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària

Responsable/s

S'Espai de Circ // Davinci Art i Esport, Associació Cultural Mou-te i aprèn. Aprenentatge a partir del moviment.

 

Descripció
A partir de dinàmiques actives, participatives i vivencials, ens aproparem a continguts d’'interès que els alumnes estiguin treballant a l'aula, integrant el cos, el moviment i l'espai en el procés d’'aprenentatge.

El professor/a proposarà els continguts, que podran ser de qualsevol matèria. I serà la responsable del taller qui els adaptarà per al seu treball durant la sessió.

L'activitat ofereix als alumnes una experiència innovadora, motivadora i significativa aportant un altre punt de vista sobre el tema escollit, alhora que es desenvolupen les habilitats motrius i expressives en un ambient lúdic que promou valors com la companyonia, la cooperació i el treball en equip.


Objectius
Aplicar continguts de qualsevol matèria integrant el cos, el moviment i l’'espai en el procés d’'aprenentatge.
- Explorar, experimentar, reflexionar i assimilar dels continguts de la matèria que hem treballat.
- Experimentar amb el cos i la veu, tipus i qualitats bàsiques del moviment de forma dirigida i espontània.
- Ampliar el coneixement del cos i les seves possibilitats de moviment.
- Desenvolupar les capacitats creatives, expressives i motrius a nivell individual i col·lectiu.
- Descobrir els conceptes bàsics de l'espai, tant propi com extern.
- Estimular la companyonia, l’'ajut, la cooperació i el treball en equip.
- Fomentar el gaudi en l'aprenentatge.


Continguts
Conceptes: Conceptes bàsics del cos i la veu, del moviment i l'espai, adaptats a l'edat i a les característiques psicomotrius, cognitives i socioafectives del grup.
- Expressió corporal i creativitat.

PROCEDIMENTALS:
- Exploració, imitació, expressió oral i corporal, reflexió guiada.
- Estímuls interns i externs per afavorir la creativitat i l'expressió.
- Metodologia activa i participativa, tant a nivell individual com en grup.

ACTITUDINALS:
- Actitud participativa i cooperativa.
- Es fomenten valors bàsics de solidaritat, respecte, col·laboració...

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: A partir de dinàmiques de teatre i expressió corporal, treballarem el cos, el moviment i l'espai adaptat a l'edat del grup amb dinàmiques actives i participatives que desenvoluparan les habilitats motrius i expressives dels alumnes amb l'objectiu d'integrar el cos en el procés d'aprenentatge.
Es realitzaran 2 sessions de 60 minuts.

PRÈVIAMENT: Coordinació amb el professorat per tal d'adaptar el tallers als continguts i a les necessitats del grup, mitjançant conversa telefònica o comunicació via correu electrònic.
El professor ha de recordar als alumnes que han de dur roba còmoda i calcetinss de psico (a infantil) o de recanvi (a primària).

DURANT LACTIVITAT: Activitats psicomotrius i d'expressió corporal i creativa integrant les habilitats corporals i motrius de forma significativa.
Fases:
-Introducció a la sessió i als continguts.
-Treball a partir de l'exploració i experimentació guiada.
-Verbalització/reflexió i conclusió sobre els continguts i el taller.
-Relaxació.
Segons els continguts a treballar, s'utilitzarà música, imatges i/o d'altres estímuls visuals i auditius per reforçar els continguts.
Activitats dinàmiques i participatives, organitzades en agrupaments de gran grup, parelles i individuals.

DESPRÈS: El responsable del taller i el personal docent valoraran els continguts, observacions durant el desenvolupament de l’'activitat i les conclusions del taller.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

ELS ALUNMES HAN DE DUR ROBA CÒMODA I MITJONS DE PSICOMOTRICIDAT A INFANTIL O MITJONS DE RECANVI A PRIMÀRIA.

Prèviament, la responsable del taller contactarà amb el professorat per telèfon o correu electrònic per tal de concretar els continguts curriculars que es volen treballar amb el grup. També es comentaran altres característiques del grup, com necessitats específiques de l’alumnat, nivell de cohesió, etc...
En tractar-se d’un taller personalitzat, les activitats de continuació un cop realitzat el taller poden ser de diferent índole. Poden consistir en facilitar al professorat el material emprat al taller, en proposar una activitat de continuació específica pel grup, o bé, en l’ampliació o repetició de les dinàmiques realitzades. Durant el taller, també es comenta al professorat algunes idees que pot desenvolupar posteriorment.

A Educació Infantil: Sala de psicomotricitat o sala àmplia del centre.

A Educació Primària: Gimnàs o sala àmplia del centre.

L’espai haurà d’estar disponible 30 minuts abans del taller, per preparar l’activitat.