194. EL MEU TALAIOT, VIDEOJOC 

Sessions:
Lloc: primera i segona sessió a l'aula del centre educatiu,tercera sessió al jaciment elegit pels alumnes.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO

Responsable/s

BORJA CORRAL Cultura i Educació del CIMarqueòleg CIM CULTURA

 

Descripció
videojoc en 3D dissenyat per un aprenentatge que combina ciència i diversió.

Objectius
La finalitat general d'aquest projecte és que els alumnes puguin reconèixer les claus de la prehistòria de Menorca i, consegüentment, puguin valorar, protegir i gaudir del patrimoni.
La gran novetat d'aquest projecte educatiu és l'ús d'un videojoc en 3D dissenyat per un aprenentatge que combina ciència i diversió.
Volem que adquireixin aquest coneixement mitjançant una dinàmica didàctica basada en l'experiència personal i l'empatia respecte a una història que ha de cobrar vida d'una manera innovadora.
Fomentar les capacitats cognitives dels alumnes així com la creativitat audiovisual i artística.
Treballar en equip.
Emprar les tecnologies de la informació i la comunicació per cercar, obtenir i processar informació de manera crítica; és a dir, per comparar-la, avaluar-ne la fiabilitat i l'adequació i transformar-la en coneixement.


Continguts
Conceptes: Conceptes:
- La prehistòria de Menorca a través de l'eix cronològic, passant per les diverses etapes i la comparació amb la resta de la Mediterrània.
- La candidatura de Menorca Talaiòtica com a patrimoni mundial.
- Els talaiots: què són, de quina època són, on se situen, quants se'n conserven, quina funció tenien, tipologies, com els van construir. Les característiques bàsiques del poblat talaiòtic elegit.
- El patrimoni i la cultura heretats del passat. L'empremta de l'home al paisatge.


Procediments: Procediments:
- Projecte educatiu complet, que al llarg de tres sessions planteja un conjunt d'activitats diverses i de caràcter transversal:
- Aplicació 3D “El meu talaiot” com a eina educativa. L'aplicació permet als alumnes construir el seu propi talaiot a través d'un format de videojoc. La intenció és oferir una eina innovadora i divertida perquè els alumnes puguin aprendre sobre els diferents tipus de talaiots de l'illa, el seu funcionament i la seva estructura.
- Activitats de recerca coordinats i documentats en la unitat didàctica que oferim al professorat amb una unitat didàctica.
- Visita al talaiot triat pels alumnes, sobre el qual prèviament han treballat i investigat. Al camp realitzarem exercicis al voltant del talaiot, tant de caràcter arqueològic com artístic.

Actituds: - Respecte vers els valors culturals i patrimonials de l'illa i la seva conservació.
- Respecte vers altres societats, religions i creences.
- Coneixement dels nostres propis recursos i posar-los en valor.
- Fomentar l'experimentació, manipulació, autogestió, feina en equip, expressió artística i oral.


Metodologia
Abans: Sessió núm. 1
Presentació de la prehistòria de Menorca i de la candidatura de Menorca Talaiòtica com a patrimoni mundial amb un Power Point a càrrec de l'arqueòleg.
Construcció digital d'un talaiot amb l'aplicació 3D, acompanyats per l'arqueòleg.
Durant: Sessió núm. 2
Activitat de reforç dels continguts de la sessió 1 a través d'un qüestionari amb l'ajuda del dossier de la unitat didàctica.
Activitat de documentació del jaciment i el talaiot protagonistes, i realització d'un petit qüestionari amb l'ajuda del dossier de la unitat didàctica i el web del CIM.
Disseny i desenvolupament per grups del producte de difusió cultural del talaiot protagonista. Ha de ser fruit de les seves motivacions i estil personal.
En aquesta sessió no hi és present l'arqueòleg.

Sessió núm. 3
Visita guiada al jaciment amb l'arqueòleg. Diàleg participatiu amb els alumnes formulant preguntes sobre els coneixements adquirits.
Feina de camp, anàlisi arqueomètrica i artística del talaiot elegit. Ompliran fitxa de camp per valorar pas a pas les característiques del talaiot. Aquesta fitxa l'hauran de dur impresa. Per assolir les parts de mesures concretes tindran cintes mètriques i brúixola; totes les mesures que no siguin mesurables per raons de seguretat les proporcionarà l'arqueòleg.

Després: Disseny i posada en pràctica del producte de difusió cultural del talaiot elegit. Exemples de productes de difusió cultural: videoclip musical, curtmetratge, notícia de premsa, TV o escrita, documental, anunci publicitari, conte, cartell informatiu del jaciment. Empraran una càmera o mòbil per enregistrar.

RecursosObservacions

En el cas que els centres educatius estiguin només interessats en una part d'aquest projecte no hi haurà problema en adoptar-nos.
La gran novetat d'aquest projecte educatiu és l'ús d'un videojoc en 3D dissenyat per un aprenentatge que combina ciència i diversió.