176. L’EMPREMTA ISLÀMICA A MENORCA 

Sessions:
Lloc: Museu de Menorca
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
El grup es situarà al vinil gegant del mapa de Menorca situat a la segona planta de l'exposició permanent del Museu i, a través de les indicacions de la monitora, els alumnes descobriran el llegat de la cultura islàmica a Menorca a partir de les paraules conservades de l'època.
Literatura, gastronomia, tradicions... encara presents al nostre dia a dia són herència de la presència islàmica a l'illa.
L'activitat pretén ser un recorregut per la Menorca medieval islàmica a través dels jaciments, objectes i paraules que coneixem.
Visitarem la sala d'època islàmica per conèixer els objectes que es conserven d'aquest període històric.
Per finalitzar, el grup farà un joc de paraules a través dels topònims, i transcriurem el nostre nom amb la llengua àrab!


Objectius
Conèixer i valorar la varietat lingüística i la diversitat de llengües en el món com a riquesa cultural i personal.
Usar i valorar la llengua com a font per a transmetre coneixement i per expressar idees.
Localitzar, relacionar i seqüenciar a partir de les informacions explícites relacionades amb el tema a tractar.
Interpretar, explicar i deduir la informació donada en esquemes, mapes conceptuals, gràfics i fotografies.
Conèixer el significat dels principals prefixos i sufixos d'origen islàmic per a després deduir noves paraules amb arrel islàmica.
Reconèixer i entendre mapes, imatges 2D geogràfics i orientar-se en l’espai.
Ensenyar a valorar i respectar el patrimoni cultural de Menorca.
Transmetre normes bàsiques de comportament en un museu i als jaciments arqueològics.
Fomentar la tolerància i el respecte entre les cultures que han format i formen part de la societat menorquina.
Promoure el treball en equip, la reflexió i el diàleg, valorant les opinions dels altres.
Fomentar la curiositat, com a punt de partida del desig d’aprendre.


Continguts
Conceptes: Menorca medieval islàmica: forma de vida i organització social.
Llegat històric i cultural immaterial.
Línia del temps.
El nostre patrimoni històric i cultural.
Toponímia i antroponímia.
Llengua àrab, berber i cultura islàmica.
Llengua catalana.
Gastronomia.


Procediments:
Actituds: Participació activa en situacions d’aprenentatge cooperatiu per intercanviar informació i opinions.

Metodologia
Abans: La monitora situarà els alumnes en el mapa de vinil gegant situat a la segona planta del Museu. Els alumnes descobriran el llegat de la cultura islàmica a Menorca a partir de les paraules conservades de l'època.

Durant: Els alumnes coneixeran tradicions, literatura, gastronomia d'herència islàmica encara presents en la Menorca del segle XXI.

Després: Els alumnes hauran d'escriure el seu nom en àrab amb l'ajuda d'un alfabet àrab.

RecursosObservacions