149. L'ALCOHOL, UNA DROGA? 

Sessions: 1 sessió de 50 min
Lloc: Aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
EPA (educacio persones adultes)
famílies

Responsable/s

Caterina Enrich I Pilar Jordà UNITAT CONDUCTES ADDICTIVES. UCA. psicòlogues del Servei UCA. del Departament de Benestar Social del CIMCIM amb Assumpta Monell

 

Descripció
Taller sobre l'alcohol que dóna informació sobre aquesta drogra i les conductes de risc associades. Es tracta quin tipus de droga és l'alcohol, mites i realitats dels seu consum, per què es pren?, les seves conseqüències i beneficis de l'abstinencia a l'adolescència. És important que l'alumnat estigui interessat a participar-hi.

Objectius
Retardar l'edat d'inici del consum.
- Donar informació sobre l'alcohol.
- Augmentar la percepció de risc del consum.
- Fomentar la reflexió sobre els motius que duen al consum i valorar els beneficis de l'abstinència.


Continguts
Conceptes: Informació sobre l'alcohol, els seus efectes i riscos per a la salut, conseqüències del consum en els adolescents i els beneficis de la seva abstinència, l'ús-abús de l'alcohol, mites i realitats del consum...
Procediments: Exposició, reflexió, dinàmiques per fomentar la participació de l'alumnat amb l'objectiu d'explorar la seva percepció, creences i opinions en relació amb el consum i per anar consolidant coneixements sobre l'alcohol.
Actituds: Participativa i respectuosa amb l'opinió dels altres. Esperit crític.

Metodologia
Abans: Coordinació amb el professor per concretar la data de la sessió i l'activitat prèvia que ha de realitzar l'alumnat.
El professor enviarà un resum de l'activitat i les qüestions que volen tractar.

Durant: Presentació dels continguts amb la projecció d'un Power Point.
S'afavorirà la participació activa de l'alumnat amb diverses dinàmiques de grup, principalment pluja d'idees i fòrum.

Després: Avaluació.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Ordinador, altaveus, canó i pantalla
Dossier amb l'activitat prèvia i tríptics informatius 
Arxiu de Power Point 
Campanyes de prevenció, curtmetratges... 


Observacions

Demanau un sol taller de drogodependències per aula, ja que els continguts es poden adaptar a les necessitats del grup.
-En el cas que es donassin demandes d'altres grups no inclosos als destinataris, es valoraria la demanda, sent important que sigui el grup-aula que tengui l'interès de treballar aquesta temàtica.