167. CALBÓ I LA FAMÍLIA  

Sessions:
Lloc: Museu de Menorca
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
EDUCACIÓ ESPECIAL

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
L'activitat es basa en una visita dinamitzada a la zona del segle XVIII de l'exposició permanent del Museu, a través de la observació, el diàleg i l'expressió artística.
Cal destacar que la metodologia de tota l'activitat es basa en la participació activa dels alumnes, ja sigui a través de l'aportació d'opinions i reflexions de manera oberta i argumentada, com a través de la pràctica de l’expressió artística amb el dibuix familiar.
La idea és que a partir de la conversa, i de les preguntes i respostes, els alumnes coneguin les característiques bàsiques dels retrats familiars de Pasqual Calbó, així com que reflexionin sobre la diversitat de definicions del concepte de "família".
Amb l'objectiu de potenciar l'observació, la descripció, la discussió i l'argumentació de les diferents opinions sobre la diversitat del concepte de família, s'evita en tot moment “imposar” una idea o criteri tant a nivell del concepte de família com de l'anàlisi artístic del quadre, sinó que es donen per vàlides totes les interpretacions dels alumnes. D'aquesta manera, es facilita que els alumnes s'interessin més pel que estan descobrint per si mateixos, no pel que li diu l'adult.


Objectius
Donar a conèixer la figura i obra de Pasqual Calbó.
Conèixer i interpretar algunes de les seves obres, fent especial èmfasi en els retrats familiars.
Participar activament en activitats de grup, desenvolupant habilitats socials que condueixin a adoptar un comportament responsable, constructiu, solidari i dialogant.
Identificar, plantejar-se i resoldre interrogants i qüestions relacionats amb elements significatius de l'entorn, utilitzant estratègies formulació i comprovació de conjectures i reflexió.
Desenvolupar hàbits de treball individual i d'equip, així com actituds de confiança en un mateix, a través de la iniciativa personal, la curiositat i la creativitat.
Desenvolupar habilitats emocionals, comunicatives i socials per participar activament en les relacions de grup, mostrant actituds generoses i constructives.
Gaudir de l'art a través de l'apreciació artística.
Fomentar la capacitat creativa i artística dels infants, com a instrument d'expressió personal.
- Respecte per la família, sigui la modalitat familiar que sigui.Continguts
Conceptes: Mitjançant el retrat de la família del pintor Pasqual Calbó es treballarà la construcció de la pròpia identitat (imatge corporal, membre d'una unitat familiar, vincles emocionals...), així com es propiciarà el coneixement de l'entorn social i artístic més proper, a través de l'expressió del llenguatge artístic.


Procediments: CONEIXEMENT DE SI MATEIX I AUTONOMIA PERSONAL
Continguts, actituds, valors… relacionats amb la construcció gradual de la pròpia identitat i de la maduresa emocional, a l'establiment de relacions i vincles afectius amb els altres.
A partir de la interacció dels infants amb el medi físic, natural i social, l'objectiu és consolidar el procés de diferenciació dels altres des del respecte i l'autonomia personal.
El cos humà. Identificació i representació de la pròpia imatge
La representació de l'esquema corporal.
Reconeixement de la identitat i característiques dels alters, acceptant-les i valorant-les positivament
Identificació, comprensió i expressió dels propis sentiments, emocions, vivències, interessos… respectant també els dels altres.
Identificació i comprensió progressiva de la pròpia història personal en relació a la vida familiar i social.
Adquisició d'hàbits elementals d'organització, constància, atenció, iniciativa i esforç en la pròpia activitat.
Actitud d'ajuda, col·laboració i cooperació, manifestant les pròpies preferències, vivències i opinions de forma respectuosa enfront les dels altres.
CONEIXEMENT DE L’ENTORN
Continguts, actituds, valors… relacionats amb el descobriment i representació dels diferents entorns i contextos que composen la realitat dels infants.
A partir de la interacció amb el medi natural, social i cultural, l'objectiu és augmentar els seus coneixements sobre el món que els envolta, incloent els trets culturals més rellevants (costums, tradicions, mostres artístiques…).
La família com a primer grup social de pertinença.
Els vincles familiars: identificació, comprensió i expressió de vivències, sentiments, emocions viscuts en el nucli familiar.
Interès per incorporar hàbits de recerca individuals i col·lectius (observació, planificació, formulació d’hipòtesis…)
Interès i respecte per la diversitat de diferents aspectes que afecten a les persones (cultura, llengua, gènere, edats, models familiars…)
Reconeixement, valoració i respecte per les manifestacions culturals de les Illes Balears
LLENGUATGES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ
Continguts, actituds, valors… relacionats amb les diferents formes de comunicació i representació com a nexe entre el món exterior i l’interior.
Concretament es fa èmfasi en el llengubatge artístic, com a instrument de comunicació, expressió i intercanvi de les pròpies emocions i vivències.
Utilització de la llengua oral per relacionar-se, relatar fets, explorar coneixements, comunicar idees…
Participació, iniciativa, escolta activa i comprensió de les intencions comunicatives dels adults
Expressió de sentiments, emocions, vivències… a través del dibuix
Apropament a referents artístics de tots els temps i interpretació de diferents tipus d'obres artístiques
Observació, interès i valoració de les manifestacions culturals de les Illes Balears.

Actituds:

Metodologia
Abans: Si no s'ha treballat prèviament a l'aula, la monitora reparteix unes fotografies on hi apareixen diferents models familiars i introdueix la pregunta: qui són aquestes persones? Què tenen en comú totes les fotografies?
Una vegada acordat el concepte de família, s'introdueix la figura de Pasqual Calbó, com un pintor reconegut a la Història de Menorca. A continuació es condueix al grup al segon pis del Museu on es dóna la instrucció als fiets que han de cercar un quadre on hi aparegui una "família".

Durant: El grup recorre algunes de les sales de la segona planta del Museu, a la recerca del quadre amb una família, mentre observa altres objectes exposats.
Amb el grup situat davant el quadre “Retrat de la família del pintor” i la monitora pregunta “Qui deuen ser aquestes persones?”.
Un torn obert d'opinions per tal de conèixer les hipòtesis dels alumnes. Finalment, la monitora presenta els protagonistes de l'obra: el propi pintor, la seva mare, les seves dues germanes i un retrat del seu pare.

Després: La monitora introdueix el tema de la diversitat de famílies amb preguntes com: quants tipus de família existeixen? Com és la vostra família? Quants membres té la vostra família?...
Per acabar l'activitat, els alumnes es dirigeixen a la sala didàctica. Allà hauran de reproduir el quadre de Calbó. Disposaran d'una fotocòpia del retrat del pintor, però on només hi apareixen el mobiliari i el fons, a partir de la qual, hauran de dibuixar els membres de la seva pròpia família.
Per acabar, en funció del temps disponible, es farà una ronda de presentacions de la família dels alumnes. Cada fiet i fieta podrà presentar la seva família, davant la resta del grup.


RecursosObservacions