118. ELS FÒSSILS DEL CENTRE DE GEOLOGIA DE MENORCA 

Sessions: 1 Sessió 2hores
Lloc: Centre de Geologia de Menorca (c/ Mallorca, 2 Ferreries)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Agustín Rodríguez Florit  

CIM- MEDI AMBIENT- RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA. 

Descripció
Evidències d'organismes del passat resulten especialment atractives per a la majoria dels fillets/es. Per açò, els fòssils constitueixen un potencial didàctic que permet emprar-los com a recurs docent en diversos àmbits, tal i com es vol mostrar en aquest taller.

Objectius
L'objectiu principal d'aquest taller és el de fomentar en els fillets/es la inquietud per la recerca i el coneixement dels fòssils a través d’una sèrie d'activitats senzilles. Es pretén que els/les alumnes siguin capaços d'assimilar conceptes paleontològics bàsics, motivant-los a través d'activitats apropiades. Concretament es vol:
- Explicar el procés de fossilització i el concepte de fòssil com a element natural útil i, en conseqüència, potenciar el coneixement del medi i el respecte a aquest.
- Introduir el concepte del temps geològic, rompent algunes possibles idees prèvies errònies de l'alumnat relacionades amb la dificultat per acceptar i entendre els canvis geològics.
- Posar en valor els fòssils de Menorca, com a elements naturals que cal preservar.


Continguts
Conceptes: Fòssil, motlle i procés de fossilització
- Temps geològic
- Els fòssils de Menorca

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: L’activitat consta de dues parts. En primer lloc el responsable del Centre de Geologia de Menorca desenvoluparà una breu visita Visita guiada que pretén exposar els conceptes objecte de l’activitat i mostrar alguns dels fòssils més característics de Menorca. Durant aquesta part es promourà la interacció amb l’alumnat amb qüestions bàsiques sobre els elements paleontològics.

A continuació, els alumnes disposaran de tres fitxes on es desenvolupen les activitats proposades:

FITXA 1.- CREAM ELS NOSTRES MOTLLES DE FÒSSILS!
Crearan un motlle amb plastilina i guix amb la finalitat de comprendre el mecanisme de la seva formació.

FITXA 2.- SÓN FÒSSILS O NO HO SÓN?
Tindran l’'oportunitat de manipular exemplars autèntics de Menorca amb l’'objectiu d’'interioritzar el concepte de fòssil mitjançant elements reals i/o propers.

FITXA 3.- ELS FÒSSILS DE LA MENORCA DELS COLORS!
Dibuixaran i descriuran quatre exemplars que els hi hagin cridat més l’atenció, i amb l'ajuda d'una taula dels temps geològics intentaran assignar-li una edat, treballant així la dimensió temporal i l'estudi de la successió d'esdeveniments en el temps de forma palpable.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

4rt, 5è i 6è de Primària.
No es recomanen activitats prèvies concretes, ja que durant el desenvolupament de l’'activitat s’explicaran els conceptes bàsics, tot i que resulta d’ajuda si els alumnes els han tractat prèviament a l’'aula. Es facilitarà per correu electrònic al docent una breu introducció al taller, juntament amb una proposta d'exercicis per realitzar amb posterioritat a la visita.
El taller serà conduït pel personal del Centre de Geologia de Menorca.

Quan s'accordi la data de visita amb el professorat responsable del grup, des del Centre de Geologia s’'enviarà per correu electrònic al docent el document ‘"Indicacions i propostes pel professorat’".