169. MUSEU DE MENORCA. Calbó i Família 

Sessions: 1
Lloc: Museu. Sala del s. XVIII. Sala didáctica
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
Ho aprendrem tot de la prehistòria menorquina en un dels jaciments talaiòtics més emblemàtics de l’illa. La visita comença al talaiot oest, un dels més grans de Menorca. Entrarem a l’edifici sud, per situar-nos davant la llar de foc, on els alumnes podran manipular diferents reproduccions d’objectes d’època: percussors, punxons,
vasets de ceràmica... i identificar ossos d’animals domèstics. A l’exterior de l’edifici emprarem molons per moldre gra. Una visita dinamitzada per aprendre mentre ens divertim.


Objectius
Donar a conèixer la figura i obra de Pasqual Calbó.
Conèixer i interpretar algunes de les seves obres, fent especial èmfasi en els retrats familiars.
Participar activament en activitats de grup, desenvolupant habilitats socials que condueixin a adoptar un comportament responsable, constructiu, solidari i dialogant.
Identificar, plantejar-se i resoldre interrogants i qüestions relacionats amb elements significatius de l’entorn, utilitzant estratègies formulació i comprovació de conjectures i reflexió.
Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, així com actituds de confiança en un mateix, a través de la iniciativa personal, la curiositat i la creativitat.
Desenvolupar habilitats emocionals, comunicatives i socials per participar activament en les relacions de grup, mostrant actituds generoses i constructives.
Gaudir de l’art a través de l’apreciació artística.
Fomentar la capacitat creativa i artística dels infants, com a instrument d’expressió personal.


Continguts
Conceptes: Mitjançant el retrat de la família del pintor Pasqual Calbó es treballarà la construcció de la pròpia identitat (imatge corporal, membre d’una unitat familiar, vincles emocionals...), així com es propiciarà el coneixement de l’entorn social i artístic més proper, a través de l’expressió del llenguatge artístic.

CONEIXEMENT DE SI MATEIX I AUTONOMIA PERSONAL
Continguts, actituds, valors… relacionats amb la construcció gradual de la pròpia identitat i de la maduresa emocional, a l’establiment de relacions i vincles afectius amb els altres.
A partir de la interacció dels infants amb el medi físic, natural i social, l’objectiu és consolidar el procés de diferenciació dels altres des del respecte i l’autonomia personal.
El cos humà. Identificació i representació de la pròpia imatge
La representació de l’esquema corporal
Reconeixement de la identitat i característiques dels alters, acceptant-les i valorant-les positivament
Identificació, comprensió i expressió dels propis sentiments, emocions, vivències, interessos… respectant també els dels altres.
Identificació i comprensió progressiva de la pròpia història personal en relació a la vida familiar i social.
Adquisició d’hàbits elementals d’organització, constància, atenció, iniciativa i esforç en la pròpia activitat.
Actitud d’ajuda, col·laboració i cooperació, manifestant les pròpies preferències, vivències i opinions de forma respectuosa enfront les dels altres.
CONEIXEMENT DE L’ENTORN
Continguts, actituds, valors… relacionats amb el descobriment i representació dels diferents entorns i contextos que composen la realitat dels infants.
A partir de la interacció amb el medi natural, social i cultural, l’objectiu és augmentar els seus coneixements sobre el món que els envolta, incloent els trets culturals més rellevants (costums, tradicions, mostres artístiques…).
La família com a primer grup social de pertinença
Els vincles familiars: identificació, comprensió i expressió de vivències, sentiments, emocions viscuts en el nucli familiar
Interès per incorporar hàbits de recerca individuals i col·lectius (observació, planificació, formulació d’hipòtesis…)
Interès i respecte per la diversitat de diferents aspectes que afecten a les persones (cultura, llengua, gènere, edats, models familiars…)
Reconeixement, valoració i respecte per les manifestacions culturals de les Illes Balears
LLENGUATGES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ
Continguts, actituds, valors… relacionats amb les diferents formes de comunicació i representació com a nexe entre el món exterior i l’interior.
Concretament es fa èmfasi en el llengubatge artístic, com a instrument de comunicació, expressió i intercanvi de les pròpies emocions i vivències.
Utilització de la llengua oral per relacionar-se, relatar fets, explorar coneixements, comunicar idees…
Participació, iniciativa, escolta activa i comprensió de les intencions comunicatives dels adults
Expressió de sentiments, emocions, vivències… a través del dibuix
Apropament a referents artístics de tots els temps i interpretació de diferents tipus d’obres artístiques
Observació, interès i valoració de les manifestacions culturals de les Illes Balears

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Dossier Opcional pel professorat amb unes guies didàctiques i unes propostes i recursos per introduïr el tema tractat al taller.
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Educació Infantil - Segon cicle (3 a 6 anys)
-Educació primària - Cicle inicial