168. MUSEU DE MENORCA. ELS FONERS DE SANT AGUSTÍ 

Sessions: 1
Lloc: Poblat de Sant Agustí Vell, es Migjorn Gran
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
Es farà un recorregut per un dels jaciments més sorprenents de
l’illa. Visitarem les cases, veurem sitjots, coves i fins i tot entrarem
dins un talaiot que conserva bigues de fusta de fa 3.000 anys.
Després de la visita i a peu d’un dels talaiots, farem un taller
d’elaboració de fones i entrenarem i llençarem projectils com feien
els antics foners menorquins, que van lluitar a les grans batalles del
Mediterrani.


Objectius
Ensenyar a valorar i respectar el patrimoni cultural de Menorca, així com entendre què suposa la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial de la Humanitat.
Transmetre normes bàsiques de comportament en un museu i als jaciments arqueològics.
Fomentar la tolerància i el respecte entre les cultures que han format i formen part de la societat menorquina.
Promoure el treball en equip, la reflexió i el diàleg, valorant les opinions dels altres.
Fomentar la curiositat, com a punt de partida del desig d’aprendre.
Ser crítics amb la intervenció humana en el medi, aprendre de quina manera la vida humana afecta l’entorn i adquirir hàbits i actituds de defensa i recuperació del medi ambient, així com del patrimoni cultural de Menorca.
Apreciar les diferències en el medi social i cultural que es produeixen amb el pas del temps.


Continguts
Conceptes: La història: el temps històric i la seva mesura
Les fonts històriques i la seva classificació
Les edats de la història
El nostra patrimoni històric i cultural
Reconeixement, valoració i respecte per les manifestacions culturals de les Illes Balears
Exploració, manipulació i reconeixement d’objectes i matèries de l’entorn a través dels sentits i de les accions, classificant-los i percebent les seves característiques, atributs, graus, qualitats, funcions i usos quotidians, mostrant interès i iniciativa.
Actuació sobre els objectes provocant reaccions, canvis i transformacions, observant i verbalitzant els resultats i les emocions viscudes.
Exploració de l’entorn i observació i diferenciació de paisatges naturals i fruits de l’acció humana, dels seus elements i dels canvis que es produeixen en la natura, establint relacions amb el pas del temps i el clima.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Dossier Opcional pel professorat amb unes guies didàctiques i unes propostes i recursos per introduïr el tema tractat al taller.
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Nombre màxim d’alumnes: 20-25 (en el cas d’haver-hi dos grups es fan dues visites, un grup espera a l’explanada mentre l’altre fa la visita)
Educació primària (cicle inicial, mitjà i superior)
Educació Secundària (tots el cicles)
Batxillerat i Educació per adults