164. MUSEU DE MENORCA. Classe de dibuix tècnic amb el mestre Calbó  

Sessions: 1 TALLER
Lloc: MUSEU DE MENORCA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
L’activitat es basa en una visita dinamitzada especialment a les sales del segle XVIII, on hi descobrirem el món on vivia el pintor Pasqual Calbó. L’objectiu és que siguin els mateixos alumnes els que vagin construint les idees principals sobre la societat de l’època i aproximar-nos a la figura del pintor.
Es farà èmfasi en la vessant didàctica del pintor i es podran observar algunes làmines de les Obres didàctiques que va escriure Calbó, sobretot aquelles dedicades a la perspectiva i als elements arquitectònics com cornises, capitells...
A continuació, el grup es dirigirà al claustre del Museu, on a través de les indicacions d’una professora de dibuix, els alumnes podran dibuixar una part del claustre tot aplicant alguns dels coneixements
sobre dibuix tècnic que va transmetre Pasqual Calbó.


Objectius
Donar a conèixer la figura i obra de Pasqual Calbó
Contextualitzar l’obra de Calbó amb la Història de Menorca a l’època moderna
Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen les manifestacions artístiques en la seva realitat social i cultural per valorar i respectar el patrimoni natural, històric, cultural i artístic.
Representar cossos i espais simples mitjançant el domini de la perspectiva, les proporcions i la representació de les quantitats de les superfícies i el detall.
Reconèixer, descriure i analitzar figures planes i cossos geomètrics, identificar les que són presents en l’entorn i emprar les seves propietats i relacions per interpretar millor aquest entorn, resoldre problemes, gaudir de la bellesa que generen i desenvolupar la creativitat i la imaginació.
Identificar els processos i els mecanismes dels fets polítics, econòmics i culturals i les relacions que s’estableixen entre aquests.


Continguts
Conceptes: Menorca a finals del segle XVIII i principis del XIX: forma de vida i organització social a la Menorca de Calbó
Llegat artístic de Pasqual Calbó
L’art i la ciència a Europa als segles XVII i XVIII.
Elements bàsics de la geometria del pla.
Creació de composicions graficoplàstiques.
Traçat de formes geomètriques planes
Construcció de formes tridimensionals bàsiques (perspectiva)
Instruments de dibuix (de traçat i auxiliars). Sistemes senzills de representació (vistes i perspectives). Proporcionalitat entre dibuix i realitat.
Obtenció d’informació mitjançant fonts diverses (iconogràfiques, arqueològiques, obres d’art, escrites...)
Apreciació i valoració del patrimoni artístic i cultural de les Illes Balears.
Valoració de l’herència cultural i del patrimoni històric com a riquesa que s’ha de preservar i col·laborar en la seva conservació.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Dossier Opcional pel professorat amb unes guies didàctiques i unes propostes i recursos per introduïr el tema tractat al taller.
-Fitxes tractats calbó per les sessions a classe.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

Primer cicle d’educació secundària