162. MUSEU DE MENORCA. L' EMPREMTA ISLÀMICA A MENORCA. 

Sessions: 1 SESSIÓ 1 TALLER
Lloc: MUSEU DE MENORCA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
El grup es situarà al vinil gegant del mapa de Menorca situat a la segona planta de l’exposició permanent del Museu i, a través de les indicacions de la monitora, els alumnes descobriran el llegat de la
cultura islàmica a Menorca a partir de les paraules conservades de l’època.
Literatura, gastronomia, tradicions... encara presents al nostre dia a dia són herència de la presència islàmica a l’illa.
L’activitat pretén ser un recorregut per la Menorca medieval islàmica a través dels jaciments, objectes i paraules que coneixem.
Visitarem la sala d’època islàmica per conèixer els objectes que es
conserven d’aquest període històric.
Per finalitzar, el grup farà un joc de paraules a través dels topònims, i transcriurem el nostre nom amb la llengua àrab!


Objectius
Conèixer i valorar la varietat lingüística i la diversitat de llengües en el món com a riquesa cultural i personal.
Usar i valorar la llengua com a font per a transmetre coneixement i per expressar idees.
Localitzar, relacionar i seqüenciar a partir de les informacions explícites relacionades amb el tema a tractar.
Interpretar, explicar i deduir la informació donada en esquemes, mapes conceptuals, gràfics i fotografies.
Conèixer el significat dels principals prefixos i sufixos d’origen islàmic per a després deduir noves paraules amb arrel islàmica.
Reconèixer i entendre mapes, imatges 2D geogràfics i orientar-se en l’espai.
Ensenyar a valorar i respectar el patrimoni cultural de Menorca.
Transmetre normes bàsiques de comportament en un museu i als jaciments arqueològics.
Fomentar la tolerància i el respecte entre les cultures que han format i formen part de la societat menorquina.
Promoure el treball en equip, la reflexió i el diàleg, valorant les opinions dels altres.
Fomentar la curiositat, com a punt de partida del desig d’aprendre.


Continguts
Conceptes: Menorca medieval islàmica: forma de vida i organització social
Llegat històric i cultural immaterial
Línia del temps
El nostre patrimoni històric i cultural
Toponímia i antroponímia
Llengua àrab, berber i cultura islàmica
Llengua catalana
Gastronomia
Participació activa en situacions d’aprenentatge cooperatiu per intercanviar informació i opinions.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Dossier Opcional pel professorat amb unes guies didàctiques i unes propostes i recursos per introduïr el tema tractat al taller.
Durant:
Després:

RecursosObservacions