161. MUSEU DE MENORCA.Youtubers històrics 

Sessions: 1 SESSIÓ 1 TALLER
Lloc: MUSEU DE MENORCA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
altres grups

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
Aquesta activitat combina dos mons tan diferents com poden ser l'època de les dominacions a l’illa de Menorca i el món tecnològic.
Per començar, el grup visitarà la sala del segle XVIII i XIX, on sesituarà en una època en què Menorca va passar per continues dominacions britàniques, una de francesa i la reincorporació a la corona espanyola, anys més tard. Els alumnes podran descobrir quins canvis polítics, socials i econòmics es donaren a Menorca, a través dels objectes exposats al Museu i de les explicacions de la monitora. A continuació, es faran grups reduïts (un per cada dominació), cada un dels quals haurà de preparar-se una breu presentació sobre algun aspecte que els hagi cridat l’atenció de l’època estudiada. Es podran emprar cartells, materials, imatges... També disposaran del suport de la monitora.
Una vegada preparats, es farà un vídeo on cada equip farà la seva presentació de manera continuada, amb el suport d’un personatge o presentador que enllaçarà les explicacions dels diferents grups. El resultat final serà un vídeo-resum amb les característiques (dades històriques, objectes, paraules, llocs, etc.) de la Menorca del segle XVIII. El vídeo s’enviarà a la professora del grup, com a record de la visita i també com a recurs educatiu per entendre la Història de Menorca.


Objectius
Donar a conèixer el context socioeconòmic de Menorca durant el segle XVIII
Conèixer les diferents dominacions britàniques, francesa i espanyola que va viure Menorca al llarg del segle XVIII.
Entendre les transformacions econòmiques que va suposar l’enclavatge del Port de Maó com a punt comercial al mig de la Mediterrània

Contextualitzar l’obra de Calbó amb la Història de Menorca a l’època moderna
Identificar els processos dels fets polítics, econòmics i culturals que van desencadenar i protagonitzar el que es coneix com el segle de les dominacions a Menorca.
Identificar i localitzar en el temps i en l’espai els processos i els esdeveniments històrics rellevants de la història d’Europa, d’Espanya i de les Illes Balears.
Cercar, seleccionar, comprendre i relacionar, amb els mètodes i les tècniques propis de la geografia i la història, informació de tipus verbal, gràfic, icònic, estadístic i cartogràfic procedent de fonts diverses.
Aconseguir la competència en llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió i per a la seva participació en les creacions culturals.
Valorar i respectar el patrimoni natural, històric, lingüístic, cultural i artístic del món, d’Europa, d’Espanya i, especialment, de les Illes Balears.
Gaudir de les obres d’art i de les possibilitats que ofereix el Museu de Menorca


Continguts
Conceptes: Menorca durant el segle XVIII, el segle de les dominacions
Llegat artístic de Pasqual Calbó
La Il·lustració, el nou moviment social i cultural d’Europa durant el segle XVIII
Menorca britànica, principals canvis socials i polítics
Fonts d’informació: iconogràfiques, arqueològiques, obres d’art, escrites...
L’herència cultural i el patrimoni històric

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Dossier Opcional pel professorat amb unes guies didàctiques i unes propostes i recursos per introduïr el tema tractat al taller.
- Annex Fitxes activitat a l'aula.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

Primer cicle d’educació secundària
Educació per adults