18. TALLER DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

Sessions: 2 SESSIONES 1 SOL·LICITUD
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

EVA CARÉ Educadora Social, servei INSULAR DE FAMÍLIA (SIF) FAMÍLIA

Consell Insular de Menorca - Eva Caré - Educadora social del SIF 

Descripció
El taller es desenvoluparà en dues sessions (ambdues obligatòries).
La primera sessió se centrarà en el conflicte i la segona focalitzarà en les habilitats de comunicació.
Durant les sessions, s'alternaran explicació teòrica, elements audiovisuals i dinàmiques de grup.


Objectius
1- Aprendre a emprar la comunicació de forma adequada per resoldre conflictes.
2- Comprendre què és un conflicte i com enfrontar-s'hi.
3- Treballar l'escolta activa.
4- Reflexionar sobre com actuam quan ens sentim pressionats pels altres.
5- Aprendre eines per a la presa de decisions.


Continguts
Conceptes: El conflicte.
- La violència.
-Tècniques per a la resolució pacífica de conflictes.
- Habilitats de comunicació.

Procediments:
Actituds: Valors socials i cívics

Metodologia
Abans: Una vegada programat el taller, la persona referent del grup classe haurà de fer arribar a la responsable del taller la informació relativa als conflictes que s'han donat a la classe.
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Documentació Portàtil
 Projector, pantalla


Observacions

Una vegada programat el taller, la persona referent del grup classe haurà de fer arribar a la responsable del taller la informació relativa als conflictes que s'han donat en la classe.

PER RAÓ DEL SERVEI, ELS CENTRES EDUCATIUS PODEN SOL·LICITAR AQUEST TALLER DE L'11/09/2023 AL 17/11/2023.