146. STOP VIOLÈNCIES 

Sessions: 1 TALLER 1 SESSIÓ
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

Metges del Món Illes Balears (Médicos del Mundo)  

 

Descripció
TALLERS PER L'ALUMNAT:
S'oferten 2 sessions formatives de 45 minuts de duració cada una, per treballar les diferents temàtiques que abordarà el projecte.
S'organitzaran dues sessions dirigides a estudiants d'ESO i/o Batxillerat. En les quals, a través de materials audiovisuals i metodologies participatives, s'incitarà al debat i la reflexió, buscant promoure el pensament crític i la implicació dels i les estudiants com a membres actius de la societat civil.

Les activitats podran tenir el format que més interessi i motivi a l'alumnat a cada centre i fent ús de material motivador com per exemple: vídeos, música, etc.

Utilizarem dinàmiques de grup i una metodología que permiti la participació de l'alumnat en tot moment. El nombre de sessions i la duració d'aquestes s'acordarà segons les necessitats del centre.Objectius
Fomentar el coneixement i la defensa dels drets humans fonamentals i la igualtat de gènere, per caminar cap a una ciutadania global i igualitària, tractant de generar consciència crítica i afavorint el canvi social de tota la comunitat educativa, cap a una societat inclusiva i integradora.
Amb els contiguts que es treballen es pretén la sensibilització sobre la situació dels col·lectius que tenen aquesta situació, la desestigmatització de les víctimes i la prevenció del consum de pornografia i prostitució.


Continguts
Conceptes: Pornografia, prostitució i trànssit de persones amb finalitat d'explotació sexual.
Sessió 1: Prostitució i tracta amb finalitat d'explotació sexual, com una forma més de violència cap a les dones- introducció a la realitat de la prostitució i prevenció, així com desestigmatització de les persones en aquesta situació en front la industria proxeneta o els "clients"
Sessió 2: Xarxes i noves tecnologies al servei de la tracta - prostitució 2.0 i la seva prevenció. Vincles entre la pornografia, la violència sexual i l'explotació sexual. La importància de l'educació afectiu-sexual

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Educar en la igualtat
-Generar capacitat crítica

Durant:
Després:

RecursosObservacions

Coordinació i diseny de les sessions dins l'aula aula amb el professorat:
Es mantindran reunions amb els equips directius, equips d'orientació i professorat dels centres educatius que participen en el projecte. En les quals es transmetrà la importància de la incorporació de l'educació per a la transformació social com a eina pedagògica, els objectius del projecte, activitats previstes, calendari previst i es fomentarà la seva implicació en el mateix.
En aquestes sessions de coordinació es dissenyaran, juntament amb el professorat, les sessions de treball a l'aula i els materials didàctics dirigits a l'alumnat.
Metges del Món Illes Balears (Médicos del Mundo)
971.204.359 / 69525897
inclusion.psp3@medicosdelmundo.org
A Menorca Núria Florit. CIM.