144. TALLER DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE 

Sessions: 1 TALLER 1SESSIÓ
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
1r batxillerat
2n batxillerat
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

Ben Amics - Assoc. LGTBI de les Illes Balears  

 

Descripció
Tallers sobre Diversitat sexual i de gènere.
ls tallers compten amb diferents maneres de treball a través de diferents metodologies:
- Visualització de vídeos de ficció que mostren realitats que s’apropen quotidianitat de la persona, facilitant el desenvolupament de l’empatia cap als personatges.
- Aprenentatge per descobriment mitjançant la conversa.
- Raonament deductiu (del més general al més concret) i inductiu (del més concret al més abstracte), partint d’experiències familiars i properes a les de la persona.
- Treball col·laboratiu en petit i gran grup.
- Anàlisi de situacions de discriminació LGTBIfòbica que tenen lloc en diferents àmbits (escola, família, xarxes socials…)


Objectius
Visibilitzar la diversitat familiar com a quelcom present a la societat.
- Afavorir el reconeixement de la diferència i la diversitat com a valor enriquidor.
- Donar a conèixer les 4 dimensions que conformen la DSAG: orientació sexual, corporalitat, identitat de gènere i expressió de gènere.
- Convidar a la reflexió sobre la pròpia experiència sexual, afectiva i de gènere.
- Fomentar actituds de respecte i empatia cap als drets humans de les persones que formen part del col·lectiu LGTBI.
- Facilitar eines per a la detecció de situacions de violència LGTBIfòbiques (discriminació, prejudicis, estereotips i estigmes).


Continguts
Conceptes: Diversitat i etiquetatge
- La diversitat familiar
- La DASG: orientació sexual, corporalitat, identitat de gènere i expressió de gènere
- La LGTBIfòbia i com es manifesta. Prevenció, detecció i actuació

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Visualització de vídeos de ficció que mostren realitats que s’apropen quotidianitat de la persona, facilitant el desenvolupament de l’empatia cap als personatges.
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Durant els tallers es desenvoluparan valors com la tolerància i el respecte a la diversitat, la solidaritat i la convivència.
LGTBI. A Menorca Núria Florit. CIM.