137. MUSEU DE MENORCA. MAGATZEMS D'HISTÒRIES: LA MENORCA DEL SEGLE XIX. ESO. 

Sessions: 1 HORA I 30 MINUTS
Lloc: MUSEU
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
Visita a les sales d'exposició temporal "Magatzems d'històries" on es troba exposat el quadre "Magatzems del Port" (1835). El grup es situarà davant i s'explicarà el quadre a nivell artístic i també es contextualitzarà històricament. S'obrirà un debat per a que els alumnes puguin opinar i posar en relació el que s'ha explicat.
Durant el recorregut per l'exposició temporal, els alumnes podran centrar-se a treballar una temàtica concreta (Urbanisme, salut, esclavisme, classes socials, migracions, comerç, el joc maonès...)
Per acabar anirem a la sala didàctica on realitzarem un taller a partir de la informació que ens ha proporcionat el quadre i els objectes exposats.
A partir dels personatges del quadre es farà una teatralització a partir de les diferents escenes del quadre. Els alumnes poden crear un petit guió i presentar el personatge triat tot explicant com seria el dia a dia del personatge o grup social escollit. Aquesta activitat es pot enregistrar per treballar les temàtiques a classe i la pròpia comunicació corporal i verbal dels alumnes a classe, com a activitat de reforç a classe.


Objectius
Establir diferències entre els grups socials que apareixen en el quadre a partir de la indumentària que duen i les funcións socials i productives que realitzen.
Conèixer el procés d'elaboració del vi i l'aiguardent apartir de les escenes de dins del magatzem.
Reconèixer els canvis urbanístics que ha patit la ciutat de Maó des del segle XIX fins l'actualitat i els seus edificis.
Conèixer el fenòmen de l'esclavisme. Les causes i conseqüències del tràfic d'esclaus.
Conèixer el joc maonès.
Entendre i conèixer les millores en salut i higiene des del segle XIX fins l'actualitat.


Continguts
Conceptes: Menorca i Espanya a l'edat contemporània: el segle XIX.
El nostre patrimoni cultural
Recollida d'informació del tema que s'ha de tractar, fent servir diferents fonts (directes i indirectes).
Estratègies per resoldre conflictes , utilització de les normes de convivència i valoració de la convivència pacífica i tolerant.
Drets humans, migracions i salut.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: APRENDRE A PENSAR I COMUNICAR: Progressar en la comunicació i expressió ajustada a diferents contextos i situacions de comunicació, per mitjà de diversos llenguatges.
Competència lingüística i comunicativa.
Competència social i cívica

Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
materials propis del museu 


Observacions

1 hora 30 minuts.
Museu de Menorca
Exposició temporal "Magatzems d'històries".
Sala didàctica o claustre del museu.
David Cabré Liñán
Tel.971350955
a/e davidcabre@museudemenorca.com