136. MUSEU DE MENORCA. MAGATZEMS D'HISTÒRIES DEL PORT: LA MENORCA DEL SEGLEl XIX. PRIMÀRIA 

Sessions:
Lloc: Museu de Menorca: Exposició Magatzems d'històries i sala didàctica.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

David Cabré Liñán MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
Visita a la sala on es troba exposat el quadre "Magatzems del Port".
El grup es situarà davant i s'explicarà el quadre a nivell artístic i també es contextualitzarà històricament.
S'obrirà un debat per a que els alumnes puguin opinar i posar en relació el que s'ha explicat.
Per acabar anirem a la sala didàctica on realitzarem un taller de capells. Cada alumne triarà l'elaboració d'un barret en funció del grup social que hagi escollit.
Fer un capell de cada un dels grups socials que apareixen en el quadre (burgesos, mariners, capellans, menestrals, militars…) A partir dels capells, on es representen els diferents grups socials, els alumnes explicaran les característiques de la societat del segle XIX representada al quadre.


Objectius
Establir diferències entre els grups socials que apareixen en el quadre a partir de la indumentària que duen i les funcións socials que realitzen.
Establir diferències urbanístiques entre el Maó del segle XIX i el del segle XXI.
Seguiment de l'elaboració del vi i aiguardent a partir de les escenes interiors del magatzem.
Composició de peces recreant aspectes d'obres artístiques analitzades.


Continguts
Conceptes: Menorca i Espanya a l'edat contemporània: el segle XIX.
La societat menorquina del segle XIX
El nostre patrimoni cultural
Urbanisme
Economia


Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: El grup es situarà davant i s'explicarà el quadre a nivell artístic i també es contextualitzarà històricament.
S'obrirà un debat per a que els alumnes puguin opinar i posar en relació el que s'ha explicat.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

En cas que el centre ho so·liciti, enviarem material previ per familiaritzar-se amb l'activitat
Cicle mitjà i superior de Primària (3r-4t i 5è-6è)
Material de dibuix i plàstica
Plantilles barrets.