62. MENORCA BORINA: PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FÍSICA PER A LA SALUT 

Sessions: 1 Sol·licitud es de 2 sessión
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
EDUCACIÓ ESPECIAL
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Fernando Salom Portella i David Mercadal responsable del Gabinet de Medicina Esportiva, Departament d'Ocupació i Projecció econòmica, Joventut i Esport del CIMCONSELL INSULAR DE MENORCA

Programa Menorca Borina del Servei d’Esports del Consell Insular de Menorca.  

Descripció
El nostre valor principal és la salut, Per això volem posar en valor la importància de l'activitat física en el nostre dia a dia, com si d'un hàbit més del nostre dia dia es tractés. Es realitzen dues sessions on el moviment serà el principal protagonista. Es realitzaran activitats d'ensenyament - aprenantatge a partir d'una metodologia activa per a evitar el sedentarisme durant el temps de realització del taller. Una altre manera de dissenyar les tasques és possible. Borinarem!

Objectius
Promocionar la pràctica d’activitat física de manera regular i l’adopció de conductes físicament actives (i saludables des de les edats primerenques).
.Aprendre els conceptes bàsics de l’activitat física per a la salut.
?Realitzar activitats d’ensenyament – aprenentatge actives dins l’aula.
?Possibilitar que l’alumnat es converteixi en missatger dels coneixements sobre els beneficis de l’estil de vida actiu i que ho promocioni a tots els components del nucli familiar.


Continguts
Conceptes: Els continguts es distribueixen per etapes:
EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4 i P5):
? Treballar el concepte de Menorca Borina i el seu significat.
? Les directrius de l’Organització Mundial de la Salut en relació a l’activitat física i als hàbits sedentaris.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: No és necessari una preparació prèvia per part del centre educatiu, doncs la programació dels continguts que es planteja ja els distribueix perquè l'alumnat els vagi incorporant al llarg de tota la seva etapa escolar.
En quan a la continuïtat, el programa Menorca Borina posa a disposició material de promoció d'activitat física i salut per a qualsevol centre educatiu que vulgui continuar amb els continguts relacionats amb la salut.


Durant: Cada taller que es planteja té una durada de 2 sessions d'1 hora aproximadament.
Després: Després: No és necessari una preparació prèvia per part del centre educatiu, doncs la programació dels continguts que es planteja ja els distribueix perquè l'alumnat els vagi incorporant al llarg de tota la seva etapa escolar.
En quan a la continuïtat, el programa Menorca Borina posa a disposició material de promoció d'activitat física i salut per a qualsevol centre educatiu que vulgui continuar amb els continguts relacionats amb la salut.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Apart de so


Observacions

No caldrà una preparació prèvia per a fer el taller. En cas de que els docents estiguin interessats en fer una continuïtat després del taller, es podrà ampliar a una sessió més.
La durada del nostre taller serà de 2 sessions d’1 hora cadascuna d’elles. Hi ha la possibilitat de realitzar una tercera sessió en cas de que el docent vulgui aprofundir en els continguts.
L’activitat es realitzarà preferentment dins l’aula però també volem tenir disponible l’ús del pavelló en cas de pluja en la segona sessió.
Tot l’alumnat de totes les etapes educatives (infantil, primària, secundària, batxillerat i FP).