139. REALITAT VIRTUAL: COM AFECTA LA PRESSIÓ EXTERNA ALS ADOLESCENTS 

Sessions: 1 SOL·LICITUD 1TALLER
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO

Responsable/s

PERE CALAFAT   

 

Descripció
La realitat virtual és basa en una recreació d'un entorn de competició esportiva que posa en una situació de pressió relacionada amb una acció esportiva. Es pretén que es pugui traslladar aquesta pressió viscuda a altres situacions d'exigència que es poden donar dins l'entorn acadèmic.
Introducció i explicació del taller per part del director del taller.
2. Creació de petits grups. A cada grup se li assigna un rol: alumnes pressionat, alumne que pressiona, docent.
3. Cada grup utilitza les ulleres de realitat virtual i experimenta el rol assignat.
4. Resposta d'un qüestionari personal. Reflexió sobre la vivència viscuda amb la recreació virtual.
5. Debat amb el grup sobre la vivència viscuda y les conclusions individuals dels alumnes.
6. Resum final dirigit a recollir unes conclusions. Conclusions que es recomana siguin compartides amb les famílies per part dels alumnes que han participat al taller.


Objectius
Sensibilitzar a alumnes, docents i famílies dels prejudicis de pressionar a fills i alumnes per aconseguir un rendiment.
2. Viure des de diferents rols (docent, familiar, alumne pressionat, alumne que pressiona) el que implica la pressió d'exigir rendiment a l'alumne.
3. Treballar amb els diferents agents estratègies per reduir la pressió a la que poden estar sotmesos alumnes quan se'ls exigeix un rendiment, que a vegades no està al seu abast o sí que hi està però la pressió acaba condicionant que no aconsegueixi aquest rendiment.


Continguts
Conceptes: Taller que utilitza la realitat virtual amb tecnologia aportada per unes ulleres especials.
La realitat virtual és basa en una recreació d'un entorn de competició esportiva que posa en una situació de pressió relacionada amb una acció esportiva. Es pretén que es pugui traslladar aquesta pressió viscuda a altres situacions d'exigència que es poden donar dins l'entorn acadèmic.
Els alumnes i docents tenen l'oportunitat de viure un rol on experimenten la vivència com alumne pressionat, docent o alumne que pressiona.
Després de la vivència de realitat virtual es crea espai de debat dirigit a que els joves pressionats puguin denunciar situacions excessives de pressió i a sensibilitzar a possibles agents que pressionen inadaquadament a alumnes.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Taller programat a partir de gener de 2022.
Oferta de 20 sessions.
La durada prevista seria d'una sessió d'una hora lectiva. No es preveu fer més d'una sessió per grup.
Direcció Insular Educació, Joventut i Esports
pere.calafat@cime.es