15. ENS COMUNIQUEM AMB LES MANS 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

ASSORME. Associació de Persones Sordes de Menorca  

 

Descripció
Una part teòrica sobre la diversitat i les barreres de comunicació, a través d'una presentació dels diferents tipus de persones amb discapacitat i amb el visionat d'un vídeo de dibuixos animats sobre les dificultats dels fiets/es sords/es i la reflexió en grup sobre les seves dificultats en el dia a dia i les possibles adaptacions.
Una part pràctica per aprendre vocabulari bàsic en llengua de signes, com a llengua que permet a les persones sordes comunicar-se i expressar-se. Aprendran l'alfabet dactilològic (abecedari en llengua de signes) per construir el seu nom i les salutacions i presentacions, a través de diàlegs en parelles i en grup. També es presentarà el vocabulari sobre els colors i els dies de la setmana.


Objectius
Sensibilitzar l'alumnat d'educació primària envers la diversitat i, en concret, sobre la sordesa.
- Donar a conèixer les barreres de comunicació que les persones sordes viuen en el seu dia a dia i descobrir les adaptacions possibles.
-Aprendre vocabulari bàsic de la llengua de signes.


Continguts
Conceptes: Diversitat i discapacitat auditiva.
- Barreres de comunicació i/o informació.
- Llengua de signes.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: El grup pot preparar prèviament una reflexió sobre els tipus de capacitats i discapacitats existents, o bé sobre els factors de la comunicació i els diferents sistemes per comunicar-se.
Durant: Com a continuació el grup pot consultar tota una sèrie de recursos a internet amb materials infantils sobre l'aprenentatge de la llengua de signes (vocabulari, contes, etc.) que es pot facilitar a l'equip educatiu, tot i que, tant la preparació como la continuitat no són imprescindibles.
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Fitxes 


Observacions

Aprendran l'alfabet dactilològic (abecedari en llengua de signes) per construir el seu nom i les salutacions i presentacions, a través de diàlegs en parelles i en grup. També es presentarà el vocabulari sobre els colors i els dies de la setmana.
Pluralitat: Respectar la diferència i les diferents maneres de comunicar-se. Inclusió: Fomentar la participació social i la igultat de drets. Empatía: Afermar valors, actituds, percepcions i accions associats a la solidaritat i la tolerància.
El taller es realitza dins l'aula amb un projector i l'entrega de material didàctic a cada un dels alumnes (alfabet dactilològic i vocabulari sobre les presentacions).
Educació primària
Es pot amb el grup-classe amb les ràtios que tenen o bé en dos grups.