62. esTIC - PADIB - PER UN BON ÚS DE LES TECNOLOGIES DIGITALS 

Sessions: 1 TALLER DE 4 SESSIONS
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

JOAN JUNOY, CATI ENRICH, PILAR JORDA DE LES UCA MENORCA. Metge, psicòlegsPADIB . PLA D'ADDICCIONS I DROGODEPENDÈNCIES DE LES ILLES BALEARS

 

Descripció
L’eina està estructurat en 4 sessions que corresponen a 4 temàtiques que aborda l’eina:
bon ús de les TIC, perills i riscs que se’n derivin, implicació familiar i gaudiment de l’oci.
Es presenten alternatives (a partir de diferents programes - materials didàctics – material audiovisual
publicat a Internet) per tal de treballar cada una de les temàtiques esmentades.
És important poder realitzar al menys 1 activitat de cada temàtica.

El professorat és el que implementa l'eina educativa.


Objectius
Propiciar el bon ús de les tecnologies digitals.
-Minimitzar els riscs que se’n puguin derivar de l’ús de les tecnologies digitals.
-Facilitar la implicació familiar.
-Treballar la gestió i gaudiment de l’oci i temps lliure.


Continguts
Conceptes: Eina preventiva en línia, dirigida a educació primària i a educació secundària (properament) , que a partirde la selecció de diferent material preventiu - educatiu, proposa dinàmiques de treball amb l’alumnat i les
seves famílies.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: El professorat compte amb l'assessorament i el suport dels professionals del Servei Coordinador de Drogodependències i de la Direcció General de Salut Pública, que recomanen que l'aplicació del programa no sigui una intervenció puntual, sinó un primer pas dins el procés preventiu d'addiccions, i que hauria de treballar-se progressivament amb altres programes adients i durant tota l'etapa educativa del jovent.
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
PRESENTACIÓ I VÍDEO 
 Ordinador. Projector-canó


Observacions

Com a referents dels Programes.
"THC-Supera el repte" i "Respir@ire" , Controla’t i esTIC – PADIB- per un bon ús de les tecnologies digitals els referents són: Joan Junoy metge de la Conselleria de Salut, Caterina Enrich i Pilar Jorda psicòlogues de les UCA de Ciutadella i Maó .

Es pot realitzar dins l'aula si està equipada en projector, i accés a internet.
Alumnat d’educació primària.
4 sessions de 50 minuts.
Preferentment en dies alterns o amb una separació màxima d’una setmana entre sessió i sessió.
PLA D'ADDICCIONS I DROGODEPENDÈNCIES DE LES ILLES BALEARS (PADIB)
971176665
pladrogues@dgsanita.caib.es