39. TALLER D'ESPORT INCLUSIU 

Sessions: SESSIÓ NIVELL EDUCATIU
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO

Responsable/s

ELOI BARRASA MARQUET  

 

Descripció
Taller esportiu enfocat a la inclusió i la integració de les persones amb algun tipus de discapacitat o dificultat per realitzar activitat física-esportiva.

Aborda l’educació en valors mitjançant la promoció de l’activitat física i l’esport on ens centrarem principalment en foment l’esport adaptat, com a principal mitjà de concienciació.

El taller va destinat a sumar coneixements, experiències i, d’aquesta manera intentar reduïr tant les barreres de participació i aprenentatge envers l’esport adaptat, com el rebuig o el desconeixement front el concepte de “discapacitat”.

L'acivitat s'inicia amb una presentació i la projecció dels continguts en Power Point, amb el suport de
vídeos representatius sobre el tema. Es tracta bàsicament de detectar el nivell de coneixement de l'alumnat sobre l’esport adaptat, a banda d’explicar els seus conceptes bàsics.

A cada jornada es realitzarà una experiència d'un tipus d’activitat física, basada en diferents esports adaptats. Es tindran en compte els materials i l’espai que es disposin, ii s'intentarà aprofitar al màxim el medi natural de Menorca i la possibiitat de fer esport a l’aire lliure, per proposar 3 ó 4 esports adaptats diferents i que sigui el centre educatiu o entitat esportiva qui esculli quin/s desitja realitzar.

Finalment es realitzarà una petita reflexió conjunta, on l'alumnat fa una pluja d’idees de les experiències i sensacions viscudes durant la jornada.


Objectius
Donar a conèixer l’esport adaptat i les seves modalitats més rellevants a la població jove
Escolar de Menorca.
- Promoure la integració i la inclusió de les persones amb discapacitat a l’illa de Menorca.
- Conscienciar la societat menorquina vers la realitat i les necessitats específiques per la
pràctica esportiva de les persones amb qualsevol discapacitat.
- Fomentar el respecte a la diversitat i la solidaritat vers les persones amb discapacitat.


Continguts
Conceptes:
1. Esport adaptat
a. Donar a conèixer les diverses opcions d’esport adaptat que hi ha a Menorca, aprofitant el medi natural, per poder adaptar-ho a les necessitats pròpies de l’illa.
b. Barems de la competició dels esports adaptats.
2. Minusvalia, discapacitat, deficiència
a. Debat sobre els conceptes esmentats i evolució cap al concepte de diversitat funcional.
3. Activitat i exercici física
a. Explicació de la diferència entre Activitat Física per a persones amb diversitat funcional i Exercici físic per a persones amb diversitat funcional.

Procediments:
- Anàlisi dels conèixements previs.
- Explicació dels continguts amb suport visual.
- Aplicació pràctica dels diversos esports adaptats.

Actituds:
- Tenir una actitud proactiva en l’adquisició de coneixements i consciència sobre l’esport
adaptat.
- Adquirint l’actitud de transmissors dels coneixements sobre l’esport per a persones
amb discapacitat.
- Valorar les capacitats de les persones


Metodologia
Abans: Abans del taller: Coordinació amb els centres educatius per la presentació del taller i concreció de possibles dates d’ejecució i modalitats esportives.

Durant:
Després: Després del taller: Enquesta satisfacció professorat, alumnes.
Convidar a realitzar futures jornades d’esport adaptat variant la modalitat esportiva.


RecursosObservacions

Primària: 1 matí amb sessió d’entre 2 a 3 hores.
Secundària: 1 sessió de 50 min.
En el centre educatiu. Es pot convenir una altra localització exterior.
5é educació primària
6é educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
Esport adaptat
a. Donar a conèixer les diverses opcions d’esport adaptat que hi ha a Menorca, aprofitant el medi natural, per poder adaptar-ho a les necessitats pròpies de l’illa.
b. Barems de la competició dels esports adaptats.
Minusvalia, discapacitat, deficiència