57. L'ALCOHOL, UNA DROGA? 

Sessions: 1 SESSIÓ 55 MINUTS
Lloc: CENTRE BIT O AULA CENTRE
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Caterina Enrich I Pilar Jordà UNITAT CONDUCTES ADDICTIVES. UCA. psicòlogues del Servei UCA. del Departament de Benestar Social del CIMCIM amb Assumpta Monell

 

Descripció
El taller pretén donar informació sobre l'alcohol i les conductes de risc associades. S'informa sobre quin tipus de droga és l'alcohol, mites i realitats del seu consum, les seves conseqüències i beneficis de l'abstinència a l'adolescència. També pretén reflexionar sobre les estratègies per prevenir el consum d'alcohol i promoure les alternatives saludables.

Objectius
Retardar l'edat d'inici del consum.
- Donar informació sobre l'acohol.
- Augmentar la percepció de risc del consum.
- Fomentar la reflexió sobre els motius que duen al consum i aportar estratègies per no consumir.
- Valorar els beneficis de l'abstinènciaContinguts
Conceptes: Informació sobre l'alcohol, els seus efectes i riscos per a la salut, conseqüències del consum en els adolescents i els beneficis de la seva abstinència, l'ús- abús de l'alcohol, mites i realitats del consum...
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es fa una presentació dels principals contiguts,, acompanyada de vídeos.
A l'alumnat es demana la seva col.laboració activa, tant en la participació del debat i la posada en comú per identificar hàbits i pràctiques de risc com en identificar aquells factors que són protectors per prevenir el consum problemàtic.

Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 ORDINADOR, VÍDEO, CANYON,


Observacions

Especificar dins la sol·licitud, avaluacions, el gènere dels alumnes.

Prèviament ens coordinam amb els tutor/tutores o la persona responsable de contacte per concretar la data de la sessió, aclarir les necessitats del grup i expectatives..
Una sessió per grup.