6. NOVES FORMES DE VIGILÀNCIA I CONTROL DINS EL NOU ESPAI PÙBLIC DIGITAL. CENTRE BIT 

Sessions: 1 SESSIÓ DE 55MINUTS
Lloc: CENTRE BIT O CENTRE EDUCATIU
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO

Responsable/s

CARMEN CRESPO CANALES CENTREBIT MENORCA DELEGADA TERRITORIAL A MENORCA FUNDACIÓ BITCENTREBIT A MENORCA

 

Descripció
Reflexionarem sobre com funciona l’ espai públic digital i com les xarxes socials han modificat el concepte
d’ identitat.


Objectius
Sentiment crític
- Capacitat d'anàlisi
- Creativitat
- Responsabilitat social


Continguts
Conceptes: Taller en el qual reflexionem sobre les noves formes de vigilància i control dins el nou espai públic digital.
- L’ alumnat experimentarà fins a quin punt l’ ús que fa de les xarxes socials no és del tot lliure i el per què.
- Farem referència al paper que tenen els algoritmes a l’ hora de prendre decisions a la xarxa.
- Reflexionar sobre quines noves professions han sorgit arrel d’ aquest nou paradigma.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: aller en el qual reflexionem sobre les noves formes de vigilància i control dins el nou espai públic digital.
- L’ alumnat experimentarà fins a quin punt l’ ús que fa de les xarxes socials no és del tot lliure i el per què.
- Farem referència al paper que tenen els algoritmes a l’ hora de prendre decisions a la xarxa.
- Reflexionar sobre quines noves professions han sorgit arrel d’ aquest nou paradigma.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

Reflexionarem sobre com funciona l’ espai públic digital i com les xarxes socials han modificat el concepte
d’ identitat.
CentreBit Menorca. Avinguda des Camp Verd, 4 Alaior, o al centre educatiu