52. RESPIRAIRE. Programa de prevenció de consum de tabac. 

Sessions: 1 SESSIÓ DE 50 MINUTS
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

JOAN JUNOY, CATI ENRICH, PILAR JORDA, ASSUMPTA MONELL DELS UCA MENORCA. Metge, psicòlegs 

UCA. Unitat Control Addicions del CIM. 

Descripció
El programa està estructurat en 4 unitats didàctiques que corresponen als diferents cursos de la ESO. Cada una de les unitats didàctiques tracten els diferents eixos de treball del programa mitjançant una sèrie d'activitats, programades per sessions, que es desenvolupen durant cada un dels cursos.
La descripció de cada activitat queda reflectida en les fitxes de sessions, on es detalla l'activitat a dur a terme, l'objectiu a assolir, la forma orientativa de treballar, els mitjans per dur-la a terme i els suports didàctics que es poden utilitzar.

El professorat és el que implementa el programa.


Objectius
Informar sobre el tabac i el cànnabis i les conseqüències del seu consum.
Facilitar un proposta educativa pràctica i de fàcil abordatge.
Retardar l'inici del consum experimental de tabac i cànnabis en l'alumnat.


Continguts
Conceptes: Desenvolupament detallat de l'aplicació d'un programa de prevenció de consum de tabac.
Procediments: El professorat compte amb l'assessorament i el suport dels professionals del Servei Coordinador de Drogodependències i de la Direcció General de Salut Pública, que recomanen que l'aplicació del programa no sigui una intervenció puntual, sinó un primer pas dins el procés preventiu d'addiccions, i que hauria de treballar-se progressivament amb altres programes adients i durant tota l'etapa educativa del jovent.
Actituds:

Metodologia
Abans: Informar sobre el tabac i el cànnabis i les conseqüències del seu consum.
Facilitar un proposta educativa pràctica i de fàcil abordatge.
Retardar l'inici del consum experimental de tabac i cànnabis en l'alumnat.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

Especificar dins la sol·licitud, avaluacions, el gènere dels alumnes.