51. CONTROLA'T. Programa universal per un bon ús de les noves tecnologies digitals 

Sessions: 5 SESSIÓ DE 50MINUTS
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària
5è educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

JOAN JUNOY, CATI ENRICH, PILAR JORDA, ASSUMPTA MONELL DELS UCA MENORCA. Metge, psicòlegs 

 

Descripció
- Proporcionar informació objectiva i clara sobre els riscs d'Internet, el videojocs i el mòbil i fer que reflexionin sobre el seu ús.
- Analitzar els riscs associats a un mal ús.
- Implicar les famílies de l'alumnat en la prevenció de riscs.


Objectius
Es fomentarà:
La valoració del bon ús de les tecnologies, la informació des de la visió crítica i de l'opinió pròpia i l'actitud participativa i respectuosa amb l'opinió dels altres.


Continguts
Conceptes: El professorat compte amb l'assessorament i el suport dels professionals del Servei Coordinador de Drogodependències, que recomanen que l'aplicació del programa no sigui una intervenció puntual, si no un primer pas dins el procés preventiu d'addiccions i que hauria de treballar-se progressivament amb altres programes adients i durant tota l'etapa educativa del jovent.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Riscs associats al mal ús de l'Internet i el mòbil.
- Importància de l'oci i el temps lliure.
- Normes per un bon ús del la xarxa i els videojocs.
- Estratègies de supervisió.
- Habilitats per a la vida i habilitats socials.

Durant:
Després: Proporcionar informació objectiva i clara sobre els riscs d'Internet, el videojocs i el mòbil i fer que reflexionin sobre el seu ús.
- Analitzar els riscs associats a un mal ús.
- Implicar a les famílies de l'alumnat en la prevenció de riscs.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 GIMNÀS,


Observacions

El professorat aplica a l'aula el programa, que parteix d'un model de col·laboració entre la família i el centre, i té l'estructura pròpia de qualsevol programa (destinataris, sessions recomanades, metodologia, etc.)
A partir de les activitats suggerides des de l'espai web diferents materials impresos, com són els quaderns diferenciats per a cada cicle educatiu amb una proposta d'activitats i dinàmiques participatives que s'han de fer a l'aula.
S'estructura en una proposta de 5 activitats per cada curs escolar, aquestes activitats estan dissenyades per facilitar la reflexió i el pensament crític i el debat dins l'aula. Van acompanyades de vídeos.
A la guia d'aplicació hi ha una explicació de la metodologia i objectius de cada activitat així con recomanacions per a famílies pel que fa al bon ús de les tecnologies i supervisió de les mateixes.
Per accedir al contingut del programa caldrà registrar-se.
Finalment i molt important és l'avaluació del programa i la seva implementació, que realitzarà el professional que ha aplicat el programa.