38. L'INSTITUT ACTUA! TEATRE TRANSFORMADOR: JO, L'ALTRE I EL GRUP 

Sessions: 2 SESSIONS DE 50MINUTS
Lloc: CENTRE EDUCATIU
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

EVA ADSERÍAS PEDAGOGA de teatre i moviment creatiuS' ESPAI DE CIRC

 

Descripció
El taller potencia la creativitat dels alumnes, mitjançant el treball del elements dramàtics i teatrals (espai/grup, cos/moviment, veu/so i improvisació/interpretació) enfocats com a vehicle d’autoconeixement, d’expressivitat i de relació amb un mateix, amb les emocions pròpies i també les dels altres. Serà a partir d’aquests conceptes que treballarem les emocions individuals i col·lectives a través de dinàmiques actives, participatives i lúdiques que serviran d’estímul per viure, canalitzar, transformar i exterioritzar les emocions.

En aquesta edat es considera important treballar l’autoestima, l’empatia, l’assertivitat i la cohesió grupal.

Els continguts de l’àrea emocional es treballen de forma implícita, per tal de no influenciar o condicionar la vivència dels alumnes.


Objectius
Presentar als alumnes la utilitat i avantatges del teatre com recurs per a la vida quotidiana.
• Introduir als alumnes en els conceptes bàsics del fet teatral (cos, vei, espai, grup, improvisació i interpretació).
• Facilitar eines per l’expressió i gestió de les emocions a través del teatre.
• Desenvolupar la capacitat creativa i expressiva de l’alumne.
• Promoure un nou llenguatge d’expressió i comunicació, a través del cos, la veu, l’espai i el grup.
• Potenciar les habilitats individuals i col·lectives.
• Facilitar estímuls successius que enriqueixin les habilitats expressives, corporals, emocionals i socials dels joves, afavorint el seu desenvolupament.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
• Descobrir, conèixer i experimentar amb els elements del fet teatral de forma dirigida i espontània.
• Afavorir la creativitat, l’expressió artística, l’espontaneïtat i la comunicació d’idees a través dels diferents elements teatrals (veu, cos, espai, grup).
• Transformar una idea, pensament o emoció en una acció dramàtica.
• Millorar les relacions intrapersonals (autoestima, confiança, assertivitat) i interpersonals (empatia, solidaritat, respecte i cooperació).
• Fomentar una nova actitud de l’alumne envers sí mateix i els companys.


Continguts
Conceptes: Guiar i acompanyar als alumnes en la descoberta i presa de consciència de les diferents eines expressives que treballem al teatre (cos, veu, espai, grup, improvisació i interpretació).
Ampliar els recursos creatius i expressius dels alumnes, principalment a través del treball del cos i la veu.
Facilitar eines per l’expressió d’una idea/sentiment/emoció mitjançant diferents llenguatges (oral/sonor, corporal, espacial).
Competències emocionals: Empatia, autoestima, assertivitat, cohesió grupal i reconeixement de les emocions pròpies i dels altres.
Procediments: Exploració, imitació, improvisació i experimentació espontània i guiada a totes les àrees de treball (veu, cos i espai).
Execució d’improvisacions i escenes breus aplicant els continguts teatrals apresos.
Traducció i comunicació d’una idea o sensació, amb el gest, la veu, l’espai i el moviment.
Generació d'emocions positives.
Transformació emocional a través del joc teatral.
Realitzar activitats que millorin les relacions amb el grup, l’espai, el cos, la veu, els objectes...

Actituds: Participació activa.
Vivència i experimentació de l'emoció pròpia i col·lectiva.
Desenvolupament personal i grupal.
Respecte als companys/es.


Metodologia
Abans: No es proposen activitats prèvies donat que interessa treballar els continguts de l’àrea emocional de forma implícita, per tal de no influenciar o condicionar la vivència dels alumnes.


Durant:
Després: Un cop realitzat el taller es podrà facilitar al docent, pautes per la realització de diferents dinàmiques atenent a les observacions apreciades durant les sessions. Aquestes activitats seran d’àmbit transversal i motivadores pels alumnes, amb l’objectiu de mantenir i reforçar el sentiment de pertinença assolit al taller.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
  
EQUIP DE SÓ 


Observacions

Es realitzarà al gimnàs o sala àmplia del centre educatiu. L'espai haurà d'estar disponible 30 minuts abans del taller, per preparar l’activita.
Els alumnes han de dur roba còmoda i calces de recanvi.
El taller es realitzarà al gimnàs o sala àmplia del centre. L’espai haurà d’estar disponible 30 minuts abans del taller, per preparar l’activitat.