53. ALIMENTANT EL SÒL: VERMICOMPOSTATGE A CLASE.VERMICULTURA. 

Sessions: 1 sessió de 50minuts
Lloc: CENTRE EDUCATIU
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Sion Pons Marquet  

 

Descripció
• Introducció a la vermicultura, Què es el vermicompost? i l’humus de cuc? Cucs de Califòrnia? Mengen tota la MO?
• Els alumnes completaran una fitxa de bones pràctiques en la vermicompostera: Alimentació cucs, Habitat, Resolució Problemes, depredadors...
• Creació de una vermicompostera amb material reciclat, útil i funcional, per obtenir vermicompostatge a classe.


Objectius
Aprendre els coneixements bàsics de la Vermicultura.
• Crear una vermicompostera amb material reciclat.
• Reciclatge de la Matèria Orgànica generat a classe.


Continguts
Conceptes: Principis e Història de la Vermicultura.
- Organismes implicats.
- Factors que regula el procès de vermicompostatge.

Procediments: Resolució de conflictes segons els animals implicats.
• Manteniment de la vermicompostera
• Collita i posterior aplicació.

Actituds: Valorar els problemes de desertització per culpa de fertilitzants químics i mal ús del sòl.
• Responsabilitzar-se com individus de l’impacte de les actuacions individuals i col·lectives.


Metodologia
Abans: No es necessiten coneixements anteriors, encara que és recomanable que els alumnes tenguin coneixements bàsics del compostatge, per tenir un aprenentatge més significatiu.


Durant: Presentació PPT, Creació del hàbitat del cucs vermells així com el primer contacte amb el cucs.
Després: Una vegada s’ha realitzat el taller s’ha d’esperar una setmana en alimentar els cucs. S’ha de revisar la humitat de la compostera. En la fitxa que es va crear inclou un cronograma i uns FAQ’s

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
PPT, Fitxa de bones pràctiques (s’enviarà per correu electrònic al tutor) 
  


Observacions

És important que el centre que demani aquest taller tengui en compte que ha de tenir un lloc per ubicar la vermicompostera (a s'ombra i resguardat del mal temps o depredadors) i la intenció de cuidar els cucs, pensau que són éssers vius. Cada setmana se’ls ha d’alimentar. Hi ha la possibilitat de retornar els cucs al docent del taller.
• S’ha de demanar el taller amb previsió.