108. EL MEU TALAIOT, VIDEOJOC 

Sessions: 3 (primera sessió 55 minuts, segona sessió 55 minuts, tercera sessió 120 minuts)
Lloc: primera i segona sessió a l'aula del centre educatiu,tercera sessió al jaciment elegit pels alumnes
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO

Responsable/s

BORJA CORRAL Cultura i Educació del CIMarqueòleg CIM CULTURA

Cultura i Educació del CIM  

Descripció
És un projecte educatiu complet, que al llarg de tres sessions planteja un conjunt d'activitats diverses i de caràcter transversal. L'objectiu és l'aproximació a la prehistòria de Menorca i el desenvolupament de l'estima pel patrimoni cultural i paisatgístic que hem heretat del passat.

El protagonista del discurs general és el talaiot, com a símbol indiscutible de la cultura talaiòtica. En un futur abordarem en profunditat altres monuments destacats seguint la mateixa línia educativa que ara hem començat.

Una de les principals novetats del programa és l’aplicació 3D “El meu talaiot” com a eina educativa. L’aplicació permet als alumnes construir el seu propi talaiot a través d’un format de videojoc. La intenció és oferir una eina innovadora i divertida perquè els alumnes puguin aprendre sobre els diferents tipus de talaiots de l’illa, el seu funcionament i la seva estructura.

També oferim un conjunt d'activitats de recerca coordinats i documentats en la unitat didàctica que oferim al professorat.

Tot això es complementa amb una visita al talaiot triat pels alumnes, sobre el qual prèviament han treballat i investigat. Al camp realitzarem exercicis al voltant del talaiot, tant de caràcter arqueològic com artístic.


Objectius
La finalitat general d'aquest projecte és que els alumnes puguin reconèixer les claus de la prehistòria de Menorca i, consegüentment, puguin valorar, protegir i gaudir del patrimoni.
La gran novetat d'aquest projecte educatiu és l'ús d'un videojoc en 3D dissenyat per un aprenentatge que combina ciència i diversió.
Volem que adquireixin aquest coneixement mitjançant una dinàmica didàctica basada en l'experiència personal i l'empatia respecte a una història que ha de cobrar vida d'una manera innovadora.
Fomentar les capacitats cognitives dels alumnes així com la creativitat audiovisual i artística.
Treballar en equip.
Emprar les tecnologies de la informació i la comunicació per cercar, obtenir i processar informació de manera crítica; és a dir, per comparar-la, avaluar-ne la fiabilitat i l'adequació i transformar-la en coneixement.


Continguts
Conceptes: - La prehistòria de Menorca a través de l'eix cronològic, passant per les diverses etapes i la comparació amb la resta de la Mediterrània.
- La candidatura de Menorca Talaiòtica com a patrimoni mundial.
- Els talaiots: què són, de quina època són, on se situen, quants se'n conserven, quina funció tenien, tipologies, com els van construir. Les característiques bàsiques del poblat talaiòtic elegit.
- El patrimoni i la cultura heretats del passat. L'empremta de l'home al paisatge.

Procediments: - Projecte educatiu complet, que al llarg de tres sessions planteja un conjunt d'activitats diverses i de caràcter transversal:
- Aplicació 3D “El meu talaiot” com a eina educativa. L'aplicació permet als alumnes construir el seu propi talaiot a través d'un format de videojoc. La intenció és oferir una eina innovadora i divertida perquè els alumnes puguin aprendre sobre els diferents tipus de talaiots de l'illa, el seu funcionament i la seva estructura.
- Activitats de recerca coordinats i documentats en la unitat didàctica que oferim al professorat amb una unitat didàctica.
- Visita al talaiot triat pels alumnes, sobre el qual prèviament han treballat i investigat. Al camp realitzarem exercicis al voltant del talaiot, tant de caràcter arqueològic com artístic.


Actituds: - Respecte vers els valors culturals i patrimonials de l'illa i la seva conservació.
- Respecte vers altres societats, religions i creences.
- Coneixement dels nostres propis recursos i posar-los en valor.
- Fomentar l'experimentació, manipulació, autogestió, feina en equip, expressió artística i oral.


Metodologia
Abans: Sessió núm. 1
Presentació de la prehistòria de Menorca i de la candidatura de Menorca Talaiòtica com a patrimoni mundial amb un Power Point a càrrec de l'arqueòleg.
Construcció digital d'un talaiot amb l'aplicació 3D, acompanyats per l'arqueòleg.


Durant: Sessió núm. 2
Activitat de reforç dels continguts de la sessió 1 a través d’un qüestionari amb l'ajuda del dossier de la unitat didàctica.
Activitat de documentació del jaciment i el talaiot protagonistes, i realització d’un petit qüestionari amb l'ajuda del dossier de la unitat didàctica i el web del CIM.
Disseny i desenvolupament per grups del producte de difusió cultural del talaiot protagonista. Ha de ser fruit de les seves motivacions i estil personal.
En aquesta sessió no hi és present l'arqueòleg.

Sessió núm. 3
Visita guiada al jaciment amb l’arqueòleg. Diàleg participatiu amb els alumnes formulant preguntes sobre els coneixements adquirits.
Feina de camp, anàlisi arqueomètrica i artística del talaiot elegit. Ompliran fitxa de camp per valorar pas a pas les característiques del talaiot. Aquesta fitxa l’hauran de dur impresa. Per assolir les parts de mesures concretes tindran cintes mètriques i brúixola; totes les mesures que no siguin mesurables per raons de seguretat les proporcionarà l’arqueòleg.

Després: Disseny i posada en pràctica del producte de difusió cultural del talaiot elegit. Exemples de productes de difusió cultural: videoclip musical, curtmetratge, notícia de premsa, TV o escrita, documental, anunci publicitari, conte, cartell informatiu del jaciment. Empraran una càmera o mòbil per enregistrar.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Presentació, vídeo 
Rèpliques materials arqueològics 
Unitat didàctica professorat 


Observacions

En el cas que els centres educatius estiguin només interessats en una part d'aquest projecte no hi haurà problema en adoptar-nos.
La gran novetat d'aquest projecte educatiu és l'ús d'un videojoc en 3D dissenyat per un aprenentatge que combina ciència i diversió.