44. ONA OUTDOOR L’ESPORT ÉS DE TOTHOM 

Sessions: DE 9.30 A 12.30
Lloc: DINS UN PARC
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

ESTER VAN WALRE CAMPSPsicòloga del projecte ONACIM

 

Descripció
Proposta pràctica de treball coeducatiu, de caràcter lúdic, destinada als alumnes de cinquè i sisè de primària.
Sessió a desenvolupar en l’entorn natural en la que es crearan equips mixtes, els quals hauran de superar, de manera conjunta, diferents obstacles per a desxifrar el missatge secret vinculat a la igualtat d’oportunitats en la pràctica fisicoesportiva i, així, treballar valors i actituds com la cooperació i el treball en equip.

L’activitat està plantejada com una gimcana o circuit de proves a superar. Cada equip, després de superar cadascuna de les diferents estacions, rebrà una pista que servirà per a completar el missatge secret. L’equip que primer arriba al punt final amb totes les pistes i completa el missatge de manera correcte, tindrà l’honor de ser l’equip proclamador del missatge “L’esport és de tothom”.

Un cop desxifrat el missatge secret i llegit en veu alta per l’equip guanyador, es realitza una petita reflexió conjunta per part de l’equip organitzador, en la qual hi poden intervenir els mestres, que posa de relleu el concepte d’igualtat i els valors del treball en equip.


Objectius
Millorar els nivells de participació de les noies a la classe d’Educació Física; Involucrar nois i noies en la composició d’equips de treball, impulsant la participació dels equips mixtes; Fomentar valors com la cooperació i el treball en equip entre sexes; Millorar la cohesió del grup i la implicació de tot l’alumnat, tant nois com noies, en les dinàmiques que es plantegen a la classe d’Educació Física; Ampliar i variar l’oferta d’activitats físiques i esportives, orientades a atendre els diferents interessos de l’alumnat.


Continguts
Conceptes: L’activitat ONA OutDoor s’emmarca dins la proposta de treball “L’esport és de tothom”, campanya que planteja la conscienciació social des de les primeres edats, per tal de promoure l’equitat d’oportunitats entre nois i noies, així com la transmissió de valors i actituds igualitàries en l’educació física escolar i l’activitat fisicoesportiva.

Procediments: PARAULES CLAU
Cooperació, treball en equip, jocs cooperatius, repartiment de tasques, distribució de responsabilitats, aire lliure, reflexió, igualtat, diversitat, integració, cohesió de grup, objectius comuns.

Actituds:

Metodologia
Abans: Per al correcte procediment de l’activitat, es crearan 7 grups mixtes de 6-7 alumnes, nens i nenes de diferents cursos, tots mesclats. Els nens no coneixeran els integrants del seu equip fins a l’últim moment.
Els equips hauran estat prèviament seleccionats de manera aleatòria pels mestres d’Educació Física, és a dir, els grups estaran fets dies abans de de realitzar l’activitat.

Durant: L’activitat està plantejada com una gimcana o circuit de proves a superar.
Cada equip, després de superar cadascuna de les diferents estacions, rebrà una pista que servirà per a completar el missatge secret. L’equip que primer arriba al punt final amb totes les pistes i completa el missatge de manera correcte, tindrà l’honor de ser l’equip proclamador del missatge L’esport és de tothom.

Després: Un cop desxifrat el missatge secret i llegit en veu alta per l’equip guanyador, es realitza una petita reflexió conjunta per part de l’equip organitzador, en la qual hi poden intervenir els mestres, que posa de relleu el concepte d’igualtat i els valors del treball en equip.

RecursosObservacions

IMPORTANT, l’activitat s’ofereix a partir de maig.
Cinquè i sisè de primària.
Cada sortida es realitzarà amb un màxim de 50 alumes. Un centre escolar pot realitzar l’activitat amb un cinquè i un sisè de primària, dos grups de cinquè o dos grups de sisè.
El taller consta d’una sessió de 180 minuts. De 10’00 a 13’00 hores aproximadament. El temps de transport fins el lloc de l’activitat i el muntatge del taller per part de l’equip organitzador queden al mar
L’activitat està prevista de realitzar-se en el Parc Forestal de Son Parc o en el Parc de Sa Sivina de Punta Prima, en funció del municipi al qual pertany el centre escolar interessat. Així i tot, en cas que sigui necessari, l’organització es reserva el dret de fer canvis de localització posteriors a la data programada.
1. La present convocatòria admetrà fins a un màxim de 10 centres escolars.
2. L’ordre d’inscripció vindrà determinat per l’ordre d’arribada de les sol·licituds.
3. Cada sortida es realitzarà amb un màxim de 50 alumes.

Psicòloga del projecte ONA
Consell Insular de Menorca - Plaça Biosfera, 5 - 07703 Maó
estervanwalre@hotmail.com
Tel. 699 822 901

Carmen Sunyer
Cap de Servei Àrea d’Esport
Consell Insular de Menorca - Plaça Biosfera, 5 - 07703 Maó
css.esport@cime.es
Tel. 971 36 98 49 Ext.284
El taller es realitza amb 3 llicenciats en Ciències de l’Educació Física i l’Esport i la psicòloga especialista en Esport responsable del taller. Hi ha la possibilitat de comptar amb alumnat de pràctiques del Servei d’Esports del Consell Insular de Menorca. En aquest cas, l’alumnat no es remunerà econòmicament, exclusivament rebrà el certificat de pràctiques corresponent.